page-background
space
OZNAM

„Vzhľadom k tomu, že pripravujeme nové miestne noviny, chceli by sme vyzvať všetkých občanov mesta, ktorí by mali záujem zverejniť svoj článok ohľadom problémov mesta, aby nás kontaktovali na e-mailovej adrese: zdruzeniepodniktelovpb@mail.t-com.sk.  Uzávierka bude dňa 18.4.2019.“

 

S pozdravom

JUDr. Božena Binóová

Tajomníčka združenia

Zvýšili nám dane o 30%

Mesto Považská Bystrica v rokoch 2015 - 2018 podľa Združenia Podnikateľov PB

Kauza združenia, ktorá je naozaj učebnicovým príkladom toho, ako sa dá právo v SR uplatňovať, ale nedá sa vymôcť.

TRANSPARENTNÝ SERIÁL O NETRANPARENTNOSTI TRANSPARENTNÉHO JANASA


KAUZA č. 12: DRB – právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia a poskytnutie investičnej pomoci spoločnosti DRB

 

Kauza združenia, ktorá je naozaj učebnicovým príkladom toho, ako sa dá právo v SR uplatňovať, ale nedá sa vymôcť. Spoločnosť DRB postavila svoju výrobnú halu načierno – bez stavebného povolenia. Horšie ako postaviť stavbu načierno, je však užívať ju bez kolaudačného rozhodnutia. V tomto prípade padlo aj trestné oznámenie za trestný čin všeobecného ohrozenia.

A výsledok:

Trestné oznámenie odmietnuté – skutok sa nestal (= nie je dôvod na začatie trestného stíhania) a mesto po podaní trestného oznámenia začalo konanie o dodatočnom povolení stavby. Páchateľ nepotrestaný.

Záujem štátnych orgánov riešiť danú záležitosť – nulový. Spoločnosť DRB funguje bez problémov, podľa vyjadrenia orgánov nikoho neohrozuje. Dokonca dostala aj investičnú dotáciu v podobe úľavy na dani z príjmov, ak uskutoční nový projekt – výstavbu novej výrobnej haly.

Keby sa jednalo o poctivého slovenského podnikateľa, okamžite za takéto konanie dostane pokutu v sume niekoľko tisícov EUR a začalo by sa konanie o odstránení stavby. Podnikatelia, ktorí sú domáci a ktorí si poctivo plnia svoje záväzky, sa pritom žiadnej dotácie nedočkajú. Iba narážajú na množstvo problémov.

Celá kauza sa dá zhrnúť do toho, že spoločnosť DRB dostala na výrobnú halu právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

Hoci záujem štátnych orgánov je nulový, združenie stále verí na spravodlivosť, a preto otvorene danú vec rieši a oboznamuje s ňou aj občanov mesta. V prílohách tejto kauzy združenie dáva možnosť oboznámiť sa s tým, ako sa celá kauza vyvíja.

Pozri:

PO 1 Podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu zo dňa 06.12.2016.pdf

PO 2 Podnet na vykonanie kontroly IŽP Žilina zo dňa 06.12.2016

PO 3 Podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu - Mesto PB zo dňa 06.12.2016

PO 4 SIŽP - odpoveď zo dňa 20.12.2016

PO 5 Oznámenie o výsledku prešetrenia podnetu SIŽP zo dňa 06.03.2017

PO 6 Oznámenie o výsledku výkonu ŠSD zo dňa 16.03.2017

PO 7 List z mesta PB zo dňa 29.03.2017

PO 8 Infožiadosť zo dňa 09.06.2017

PO 9 Infožiadosť zo dňa 09.06.2017

PO 10 Odpoveď z SSI zo dňa 27.06.2017

PO 11 Poskytnutie informácie z Mestského úradu PB zo dňa 03.07.2017

PO 12 Rozhodnutie mesta zo dňa 16.10.2017

PO 13 Podnet na Inšpektorát práce zo dňa 05.02.2018

PO 14 Zaslanie informácií z OÚ PB, OSoŽP zo dňa 10.11.2017

PO 15 Podnet na ÚPSVaR PB zo dňa 05.02.2018

PO 16 Podnet na OÚ, odbor krízového riadenia zo dňa 05.02.2018

PO 17 Žiadosť o informácie z Úradu vlády SR zo dňa 05.02.2018

PO 18 Oznámenie o postúpení podnetu z ÚPSVaR zo dňa 07.02.2018

PO 19 Odpoveď na žiadosť o prešetrenie krízového stavu zo dňa 12.02.2018

PO 20 Odpoveď z Inšpekcie práce zo dňa 16.02.2018

PO 21 Vybavenie infožiadosti na MH SR zo dňa 20.02.2018

PO 22 Odpoveď z Inšpektorátu práce zo dňa 26.02.2018

PO 23 Odstúpenie podania z RÚVZ SR zo dňa 08.03.2018

PO 24 List z Mesta PB zo dňa 13.03.2018

PO 25 E-mail zaslaný tajomníkom ZP PB na MH SR - doplnenie infožiadosti 20.03.2018

PO 26 Oznámenie o prešetrení podnetu z RÚVZ zo dňa 21.03.2018

PO 27 E-mail doručený z MH SR zo dňa 22.03.2018

PO 28 Odpoveď z OÚ, OSoŽP na odstúpenie podania zo dňa 10.04.2018

PO 29 Opätovná žiadosť o poskytnutie informácie zo dňa 18.04.2018

PO 30 List z MH SR zo dňa 03.05.2018

PO 31 Odvolanie proti Listu z MH SR zo dňa 03.05.2018

Nezrovnalosti v MŠK

REKONŠTRUKCIA  ZIMNÉHO ŠTADIÓNA

Na základe informácií od členov Združenia podnikateľov Považská Bystrica  pri rekonštrukcií strojovne chladenia zimného štadióna v Považskej Bystrici  mestskou organizáciou – Mestské športové kluby s.r.o. sú dané tieto skutočnosti:

  1. Podľa faktúry od spoločnosti HPM COMERCIAL, spol.s.r.o. došlo na konci mesiaca október k vyfakturovaniu sumy  454 tisíc €  s DPH za rekonštrukciu strojovne chladenia
  2. Na základe cenovej ponuky od spoločnosti FROST- service s.r.o. bola daná cenová ponuka na sumu 329 tisíc € bez DPH

 

REAKCIA ZPPB:

Na základe  týchto skutočností naše združenie podalo na mesto Považská Bystrica žiadosť o sprístupnení informácií.

 

Dozvedia sa  občania mesta  prečo museli zaplatiť za rekonštrukciu strojovne sumu o 150 000 eur  viac?

Kde je teraz transparentnosť primátora Janasa?

 

V prílohách si môžete nájsť porovnanie faktúry od spoločnosti, ktorá realizovala predmetný projekt rekonštrukcie s cenovou ponukou od spoločnosti, ktorá ponúkla sumu o 150 000 € nižšiu a infožiadosť

 

POZRI:

PO 1 Infožiadosť

PO 2 Faktúra od spoločnosti HPM COMERCIAL, spol.s.r.o.

PO 3 Cenová ponuka FROST-service s.r.o. 

Primátor Janas čachruje s pozemkami

  MACHINÁCIE PRIMÁTORA JANASA S POZEMKAMI

 

Na základe informácií od považskobystrického občianskeho združenia Centrum mladých olympionikov dávame podnikateľskému stavu a občanom mesta do pozornosti rozhodnutia a potvrdenia zo strany troch orgánov štátnej moci.

Primátor Janas na základe neexistujúcich podkladov dal zapísať na kataster neexistujúcu stavbu, pričom príslušný kataster uskutočnil zápis v rozpore zo zákonom, a to  na základe nepravdivého znaleckého posudku a geometrického plánu.

Prílohy sú k nahliadnutiu na sekretariáte Združenia podnikateľov Považská Bystrica.

 

PO 1 Potvrdenie nezákonnosti Janasa

REAKCIA ČLENA ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV POVAŽSKÁ BYSTRICA ING. MIROSLAVA STACHA NA URÁŽKY PRIMÁTORA JANASA

Vážení návštevníci internetovej stránky Združenia podnikateľov Považská Bystrica,

 

na základe osobných invektív, osočovania a znevažovania podnikateľského stavu členov Združenia podnikateľov dávame do pozornosti vyjadrenie Ing. Miroslava Stacha, člena Združenia podnikateľov Považská Bystrica, na urážky primátora mesta Považská Bystrica Janasa.

Reakcia člena ZP  na Janasa

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.1: PODHODNOTENÝ ZNALECKÝ POSUDOK POVBYT s.r.o. - Odhadované poškodenie mesta 1,2 mil.€

 

Predaj 20%-ného obchodného podielu spoločnosti POV BYT s.r.o. za sumu 650 000 € je ranou do chrbta pre občanov mesta, keďže:

  1. Odhadovaná  hodnota 20%-ného obchodného podielu spoločnosti POV BYT s.r.o. je cca1,8 mil. €!!!
  2. Znalecký posudok bol vypracovaný tri dni pred schválením prevodu považskobystrickými poslancami bez možnosti akejkoľvek konfrontácie jeho znenia zo strany členov finančnej komisie, členov Mestskej rady, poslancov mesta.
  3. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe požiadavky samotného subjektu,  o ktorého predaji mali poslanci rozhodovať -  POV BYT s.r.o.
  4. Kontrolný znalecký posudok si Mesto Považská Bystrica nenechalo urobiť!!!

 

Predpokladané poškodenie mesta: Na základe podhodnoteného znaleckého posudku pri predaji obchodného podielu 1,2 mil. €  

KROKY ZP PB:

Naše združenie v danej veci podalo  žiadosť o sprístupnenie informácií, ktoré boli zo strany Mestského úradu a neskôr na základe nášho odvolania primátorom Janasom zamietnuté.

Na základe odborných ekonomických analýz naše združenie spochybňuje znalecký posudok, ktorý podľa nášho názoru minimálne  o 1,2 mil.€  podhodnotil cenu obchodného podielu.

 

ODPOVEĎ JANASA„NESPRÍSTUPŇUJEME“

 

Primátor Janas odmietol sprístupniť  prílohy  znaleckého posudku pri predaji POV BYT s.r.o., z ktorého dôvodu sme nemohli dať spracovať kontrolný znalecký posudok.

Presná škoda nemohla byť vyčíslená,  nakoľko nám primátor Janas nesprístupnil všetky informácie  k zisteniu presnej škody.

 

REAKCIA  ZP PB:

Na základe podaného trestného oznámenia  vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trenčín začal trestné stíhanie pre  obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku!!!

 Bol podaný podnet na verejného ochrancu práv pre porušenie základných práv a slobôd.

 

Obe skutočnosti sú v štádiu riešenia, naše združenie Vás bude informovať...

 

POZRI:

PO 1:  Žiadosť o sprístupnenie informácií 27.05.2013

PO 2:  Rozhodnutie Mestského úradu Považská Bystrica

PO  3:  Odvolanie Združenie   podnikateľov Považská Bystrica z 27.06.2013

PO  4:  Rozhodnutie primátora Janasa 11.07.2013

PO 5:  Oznámenie skutočnosti nasvedčujúcich spáchanie trestného činu z 21.10.2013

PO 6:  Oznámenie o začatí trestného stíhania z Krajského riaditeľstva PZ Trenčín z 04.06.2014

PO 7:  Podnet na verejného ochrancu práv z 29.09.2014

PO 8:  Rozsudok

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.2: UMÝVANIE AUTOBUSOV - Odhadované poškodenie mesta v sume 14 000 €

 

         Za  umývanie autobusov MDS a.s.  pre rok 2014  platíme sumu 44 000 €/rok, čo je o 14 000 EUR viac, ako sme platili v roku 2013.

Máme v roku 2014 špinavšie autobusy? Je vôbec aj pôvodná suma 30 000 € reálna?

A čo v roku 2015,  o koľko zase budeme platiť viac za „čistenie“?

 

Odhadované poškodenie mesta: Za rok 2014 je to minimálne 14 000 eur za umytie rovnakého počtu autobusov.

KROKY ZP PB:

         Naše združenie adresovalo mestu Považská Bystrica infožiadosť o štruktúre položky Umývanie autobusov, keďže sme zistili, že mesto uhradí v roku 2014 spoločnosti MDS a.s. sumu 44  000 € za „čistenie“ autobusov.

ODPOVEDE JANASA: NESPRÍSTUPŇUJEME“.

         Na základe rozhodnutia Mestského úradu Považská Bystrica a odvolania primátor Janas rozhodnutím odpovedal: Doklad o vysvetlení 46%-ného medziročného navýšenia sumy a štruktúre danej položky NEEXISTUJE!

         Primátor Janas týmto  odmietol vysvetliť, na základe akého faktu sa rovnaký počet autobusov, pri deflácií cien v ekonomike, stagnácii cien energií „umýva“  skoro dvakrát viac ako minulý rok!

 REAKCIA ZPPB:

           Po nesprístupnení informácií zo strany primátora sa naše združenie obrátilo na Krajský súd v Trenčíne, ktorý  rozhoduje o tom, či Janas porušuje zákon, keď  zatajuje pred občanmi informácie o verejných zdrojoch v meste.

 

Budeme Vás včas informovať o výsledku našich snáh...

      

 

POZRI:

PO 1 Žiadosť  o sprístupnenie informácií z 19.05.2014

PO 2 Rozhodnutie Mestského úradu  PB z 10.06.2014

PO 3 Odvolanie ZP PB 23.06.2014

PO 4 Rozhodnutie primátora z 07.07.2014

PO 5 Žaloba na primátora mesta PB na Krajský súd Trenčín

PO 6 Rozsudok

PO 7 Rozhodnutie mesta PB

 

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.3: ODPUSTENIE SANKCIÍ PRE GGE a.s.– Odhadované poškodenie mesta  88 000 €

 

       Na základe zmluvy so spoločnosťou GGE a. s. malo Mesto  Považská Bystrica obdržať sumu 650 000 € ako kúpnu cenu za predaj 20%-ného obchodného podielu v spoločnosti POV BYT s.r.o., dnes Teplo GGE s. r. o. v podobe štyroch splátok.

  1. Druhá a tretia splátka v celkovej výške  250 000 € neboli riadne a včas splatené na účet mesta Považská Bystrica.
  2. Z titulu omeškania predstavuje vyčíslená  zmluvná pokuta za omeškanie a zákonné úroky z omeškania  podľa zmluvy  a zákona sumu cca 88 000 €
  3. Mesto Považská Bystrica má podľa zákona o účtovníctve povinnosť účtovať zmluvné pokuty a penále, a tieto vymáhať od dlžníka. Mesto ich však nevymáha.

ODHADOVANÁ ŠKODA: činí sumu 88 000 € za nevymáhanie sankcií voči GGE a.s.

KROKY ZP PB:

       Združenie podnikateľov žiadalo vo februári 2013 o preukázanie relevantného dokladu o určení sumy predaja obchodného podielu a taktiež  informáciu o dátume splatnosti druhej splátky za predaj obchodného podielu. Na základe odpovede mestského úradu sme zistili, že druhá splátka bola v omeškaní  a ďalšou infožiadosťou sme získali dôkaz o tom, že mesto nepristúpilo k uplatneniu sankčnej pokuty za omeškanie druhej a tretej splátky pri predaji obchodného podielu.

ODPOVEDE JANASA:

 Mesto bez akéhokoľvek relevantného dokladu uvádza, že došlo ku konkludentnej dohode o neuplatňovaní sankčného postupu (príloha č.4)  Po upozornení na protiprávnosť daného postupu mení Janas rétoriku a uvádza, že na vymáhanie sankčných úrokov má ešte čas...           

REAKCIA ZP PB:

Naše združenie podaním trestného oznámenia reagovalo na potenciálne poškodenie mesta Považská Bystrica, ktoré spôsobil neúčtovaním a  nevymáhaním sankčných úrokov primátor Janas. Stále však zostala nezodpovedaná otázka, kto a ako zistí v budúcom období, že má ešte čas na vymáhanie sankcií, keďže mesto ich neúčtuje ?

 

Pozri:

PO 1 Žiadosť o sprístupnenie informácií z 19.02.2013

PO 2 Sprístupnenie informácií z Mestského úradu PB  z 11.03.2013

PO 3 Infožiadosť ZP PB z 20.05.2013

PO 4 Sprístupnenie informácií z Mestského úradu PB  z 29.05.2013

PO 5 Trestné oznámenie na Úrad špeciálnej prokuratúry

<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>

space