page-background
space
Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica na tvrdenia primátora mesta Považská Bystrica v prezentačnej publikácií Mesto Považská Bystrica 2013
 
 
A. Splácanie dlhov mesta Považská Bystrica:
 
V prvom rade v propagačnej publikácií Mesto Považská Bystrica 2013 tvrdenia K.Janasa o tom, že citujem: „Staré a zdedené dlhy sme dokázali posplácať“, sú hrubou lžou, keďže napríklad mnohí poslanci upozorňovali počas rokovania Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici z 12.12.2013 ( nemyslíme poslancov, ktorí si z majetku mesta urobili biznis pre seba) na fakt, že obrovská suma použitá ako príjem z predaja lukratívnej plochy v centre mesta okrem drobných investičných zámerov v predvolebnom období, by mala ísť na nutnejšie investície pre budúce generácie. 
 
Relevantnou skutočnosťou je fakt, že mesto  od roku 2003 si požičalo od komerčných bánk celkovú sumu 6,3 mil. €, pričom splácanie istiny a úrokov je determinované zle nastavenou úverovou politikou, ktorá ovplyvní niekoľko ďalších vedení miest v Považskej Bystrici. To znamená pre pána Janasa, že pod jeho vedením sa žiadne dlhy  nesplatili, naopak K. Janas zadlžil mesto v histórii najviac. 
 
B. Najväčšie zadlženie mesta v histórii: 
 
Najmarkantnejším príkladom toho ako si primátor mesta predstavuje konsolidáciu verejných financií  je skutočnosť, že Mesto Považská Bystrica malo medzi rokmi 2010 až 2012 najprogresívnejší nárast dlhu spomedzi miest Slovenska, v absolútnych číslach išlo o navýšenie sumy o 2 883 691 €!!!.  Zľahčovanie nárastu dlhu za dva roky z úrovne 89 € na 138 €  na jedného obyvateľa ako neustále vysvetľuje primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas, je v rozpore so snahami o konsolidáciu dlhu mesta. Nárast dlhu nášho mesta nie je v žiadnom prípade znakom zdravo fungujúceho hospodárenia mesta, skôr  naopak.
Tvrdenia o konsolidácii verejných financií sú predvolebnou lžou mult. Dr. Janasa, ktorý v snahe udržania sa v pozícii vedúceho predstaviteľa mesta aj pre ďalšie volebné obdobie, prekrúca fakty, utešuje obyvateľov mesta rečami, že všetky dlhy sa raz splatia a dokonca nemá zábrany zavádzať nás všetkých o svojej zásluhovosti na súkromných podnikateľských aktivitách realizovaných v našom meste a tvrdiť, že súkromné investície na výstavbu obchodných centier v centre mesta sú výsledkom jeho manažérskych schopností.
 
Predvolebné sľuby primátora mesta o rekonštrukcií Kalvárie, podpore podnikateľského prostredia a rekonštrukcii budovy vojenskej správy na mestské múzeum sú v kontraste s realitou a marazmom v meste. Rekonštrukcia sa zmenila na predaj tejto nehnuteľnosti, na vykrytie dlhov mesta!!!
 
 
C. Transparentnosť v ponímaní Karola Janasa vs. realita v praxi: 
 
Najčastejšie používaným  slovom primátora mesta Považská Bystrica sa počas posledných štyroch rokoch jeho pôsobenia stalo slovo transparentnosť. Radi by sme poukázali ako funguje transparentnosť v praxi a ponímaní primátora mesta.
 
Primátor Janas po vyhratých voľbách v novembri 2010 si stanovil niekoľko úloh, ktoré sa snažil realizovať v rámci svojho pôsobenia na mestskom úrade. V prvom rade išlo o zabezpečenie transparentnosti vynakladania verejných zdrojov, či už cez elektronické verejné obstarávanie. Jeho sľub sa stal tragikomickým na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva  v roku  2012, kde bez výberového konania, bez diskusie vo finančnej komisií,  bez relevantných ekonomických analýz, pri existencií jednoznačného  prepojenia „nezávislého“  poslanca – ako  riaditeľa MDS na záujmové skupiny,  došlo k predĺženiu zmluvy o poskytovaní služieb medzi MDS a. s. a mestom Považská Bystrica.
 
Primátor mesta vo svojej snahe o zlepšenie transparentnosti mesta sa neustále oháňal hodnotením Transparency International zostavujúcej hodnotenie úspešnosti slovenských samospráv pri riadení procesov mesta. Mesto Považská Bystrica sa prepadlo pri komparácii s inými samosprávami na Slovensku o niekoľko desiatok miest. 
 
 
 
 
      Na záver ako nezávislé občianske združenie podotýkame, že naše kroky v rámci snáh o transparentné vynakladanie zdrojov v meste Považská Bystrica budú vždy smerovať k objasneniu nehospodárneho využitia verejných zdrojov v meste Považská Bystrica.  
 
space