page-background
space
Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k rozpočtu mesta Považská Bystrica na rok 2014
1. Nárast dlhu mesta Považská Bystrica vs. zadlženosť mesta v časovom horizonte 2011-2013
 
Združenie podnikateľov Považská Bystrica už vo svojich predchádzajúcich stanoviskách upozorňovalo poslancov a občanov mesta Považská Bystrica na nelichotivú situáciu vplyvom nárastu dlhu nášho mesta za pôsobenia súčasného primátora mesta. 
Primárnym faktom je, že mesto Považská Bystrica malo medzi rokmi 2010 až 2012 najprogresívnejší nárast dlhu spomedzi miest Slovenska, v absolútnych číslach išlo o navýšenie sumy o 2 883 691 €!!!. 
Zľahčovanie nárastu dlhu za dva roky z úrovne 89 € na 138 €  na jedného obyvateľa, ktorej občania mohli byť svedkami na rokovaní mestského zastupiteľstva je vizitkou práce vedenia mesta. 
 
2. Splácanie záväzkov mesta Považská Bystrica voči komerčným bankám
 
Mnohí poslanci upozorňovali počas rokovania zastupiteľstva z 12.12.2013 na fakt, že obrovská suma použitá ako príjem z predaja lukratívnej plochy v centre mesta okrem drobných investičných zámerov v predvolebnom období, by mala ísť na nutnejšie investície pre budúce generácie. 
V prvom rade záväzky mesta voči komerčným bankám mali byť znížené sumou z predaja pozemku a relevantná časť mala ísť na rekonštrukciu infraštruktúry škol. 
Občanom mesta musí byť jasné, že tak obrovský príjem z predaja pozemkov v histórii mesta nenastane. 
Ďalšou relevantnou skutočnosťou je fakt, že mesto  od roku 2003 si požičalo od komerčných bánk celkovú sumu 6,3 mil. €, pričom splácanie istiny a úrokov je determinované zle nastavenou úverovou politikou, ktorá ovplyvní niekoľko ďalších vedení miest v Považskej Bystrici. 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo by malo zamerať svoju pozornosť aj na podrobnejšiu analýzu hospodárenia Mestských lesov, t.j. akú majú vyťaženosť mestských lesov, koľko sa ťaží dreva, aké sú výnosy z činnosti spoločnosti mestských lesov a jej vývoj ziskovosti. Čo je príčinou prudkého poklesu podielov na zisku mesta zo 438 072,00€ za rok 2012 na 0,00€ v roku 2013?
 
Podľa našich zistení, vedenie mesta venuje povrchnú pozornosť vymáhaniu pohľadávok mesta a tiež v rámci „dobrých vzťahov“ neuplatňuje sankčné postihy voči dlžníkom mesta.
 
 
3. Financovanie Mestskej dopravnej spoločnosti a.s. ako príklad zavádzania občanov a poslancov mestského zastupiteľstva
 
Pri predlžovaní dodatku č. 1 Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica č. RM 181/2006 z  27. 06. 2006   mestským zastupiteľstvom v októbri 2012 v dôvodovej správe je písané citujem: Predpokladaná úspora na platbách mesta do konca roku 2014 by pri súčasnom stave predstavovala sumu približne 572 tis. Uzatvorením Dodatku č. 1 dôjde k ďalšej výraznej ročnej  úspore Mesta na platbách za objednanú dopravnú obslužnosť v meste.
Realita podľa rozpočtu na budúci rok 2014 je nasledovná: pre rok 2014 je naplánovaná celková suma pre MDS a.s. 1 608 000,00 €  t.j.. o 297 000,00 € viac oproti roku 2013/ transfer na MHD pre MDS a.s. pre rok 2014  v sume 1 235 000 € a transfer na MHD pre MDS a.s. + dorovnanie v sume 373 000€ /. 
Slovami primátora mesta a vedúceho ekonomického odboru, ktorý tvrdil, že zníženie odpisov o 300 tisíc € ročne a predlženie zmluvy s MDS a.s. do roku 2019 bude každoročne ušetrených niekoľkotisíc eur. 
Ako občania môžu vidieť opak je pravdou a úspory budú  maximálne v peňaženkách niekoho iného ako občana mesta. 
V konečnom dôsledku sa nedá hovoriť o úsporách a to z dôvodu, že „úspora znížených odpisov“ nie je pravdou- viď zvýšenie transferu na MHD pre MDS  o 128 000,00 € a dorovnanie  o 169 000,00 € viac oproti roku 2013  nie je úsporou.
 
Mesto umelo prezentuje a vykazuje úsporu a prenáša skrytou formou výdavky do budúcich rozpočtových období.  Tu by mali poslanci mestského zastupiteľstva výrazne využiť svoju právomoc kontroly pri výpočte kalkulácie oprávnených nákladov pre majoritného súkromného akcionára  MDS – V. Podoliaka.
 
4. Rozvoj mesta ako predpoklad úspešnosti a zotrvávania mladých ľudí v meste Považská Bystrica
 
Pre budúcnosť akéhokoľvek mesta sú dôležité parametre rozvoja typu nárastu investícií, podpory podnikateľského prostredia, znižovania byrokratickej úrovne riadenia, podpora mladých rodín, budovanie infraštruktúry, rekonštrukcia škôl a pod. 
a. Združenie podnikateľov Považská Bystrica by rado upozornilo na fakt, že z eurofondov resp. iných verejných zdrojov nebola komplexne zrekonštruovaná ani jedna základná resp. materská škola počas súčasného vedenia mesta. O stave niektorých chodníkov a ciest v meste Považská Bystrica pomlčíme. 
 
 
b. Podpora mladých rodín a podnikateľského prostredia: v roku 2011 došlo k najmarkantnejšiemu zvýšeniu daní v meste a dnešný výsledok je 
c. najprogresívnejší nárast dlhu medzi rokmi 2010 a 2012. Združenie podnikateľov PB sa pýta: „Je výmena dlažby, oprava zopár chodníkov a výmena niekoľkých okien na školách, do ktorých zvonka zateká relevantnou investíciou do infraštruktúry?“
 
d. Predvolebné sľuby primátora mesta o rekonštrukcií Kalvárie, podpore podnikateľského prostredia a rekonštrukcii budovy vojenskej správy na mestské múzeum sú v kontraste s realitou a marazmom v meste. Rekonštrukcia sa zmenila na predaj tejto nehnuteľnosti, na vykrytie dlhov mesta!!!
 
e. Taktiež mesto Považská Bystrica zlyháva v otázke separácie komunálneho odpadu, keďže táto činnosť nie je finančne podporovaná vo forme zníženej dane za komunálny odpad, ktorý ako druhotná surovina je zdrojom príjmu pre spoločnosti zaoberajúce sa separáciou. 
 
Na záver by sme radi ako nezávislé občianske združenie podotkli, že naše kroky v rámci snáh o transparentné vynakladanie zdrojov v meste Považská Bystrica budú vždy smerovať k objasneniu nehospodárneho využitia verejných zdrojov v meste Považská Bystrica.  
 
space