page-background
space
Združenie podnikateľov Považská Bystrica o.z. reaguje na vyjadrenia primátora K.Janasa v miestnej tlači
Najväčšia zadlženosť mesta Považská Bystrica v histórii
Považská Bystrica za pôsobenia primátora mesta Považská Bystrica K.Janasa má najprogresívnejší nárast dlhu v rámci všetkých miest Slovenska medzi rokmi 2010 až 2012 , inak povedané zadlženosť na jedného obyvateľa stúpla z 89 € v roku 2010 na úroveň 138€ v roku 2012. V absolútnom porovnaní došlo k nárastu dlhu mesta o 2 883 691,27 €!!!  ( viac ako 86 mil. korún)!!! medzi rokmi  2009 až 2013, t.j. o 22,8%. Názory o konsolidácii verejných zdrojov sú evidentnou lžou K. Janasa.
 
2. Obrovské zvýšenie daní v histórii Považskej Bystrice
Primátor Janas krátko po nástupe do svojej funkcie sa podieľal na markantnom zvyšovaní daní pre občanov mesta Považská Bystrica. Tieto opatrenia známe ako Janasov balíček smerovali k zvýšeniu  daní z nehnuteľností, zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad, zrušenie úľav na daň za psa pre zdravotne postihnutých a dôchodcov. 
 
3. Netransparentné financovanie Mestskej dopravnej spoločnosti a.s. ako príklad primátorovej snahy „podpory“ svojich mecenášov
Združenie podnikateľov Považská Bystrica by ďalej rado upozornilo verejnosť na problematiku mestskej hromadnej dopravy, ktorá je financovaná aj z daní občanov mesta Považská Bystrica. Mesto Považská Bystrica na čele s primátom Karolom Janasom odmieta sprístupniť informácie o hospodárení Mestskej dopravnej spoločnosti a.s. (ďalej len MDS a.s.) od roku 2010, t.j. v čase nástupu na primátorsky post.  Dokonca pri  financovaní MDS prebieha trestné konanie vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa. Faktom bolo, že primátor porušil zákon  a na základe protestu prokurátora musel zmeniť svoje rozhodnutie a potvrdil tým nezákonnosť a neznalosť elementárnych právnych skutočností. 
 
4. Nulové výsledky v budovaní mesta
Posledným a nemenej dôležitým aspektom pre rozvoj mesta je aj situácia s bytovou výstavbou, problematikou riešenia bytov pre mladé rodiny s nulovým výsledkom pre občanov mesta,  ktorá absolútne zlyhala v riadiacej kompetencií primátora Janasa. 
           Združenie podnikateľov Považská Bystrica bude stále pokračovať v činnostiach transparentného vynakladania zdrojov v meste z daní občanov mesta, analýze využitia verejných zdrojov, z toho aspektu že členovia Združenia podnikateľov Považská Bystrica sú významnými prispievateľmi  prostriedkov v rozpočte a disponujú odbornými kapacitami na posúdenie jednotlivých krokov. 
          Združenie podnikateľov Považská Bystrica sa pýta: Prečo primátor Janas odmieta napriek zákonu o slobodnom prístupe k informáciám sprístupniť informácie o transakciách zrealizovaných zo strany mesta  za tisícky eur, najmä pri pofidérnom predaji 20% podielu v spoločnosti POV BYT s.r.o.?  Nenecháme bez povšimnutia populistické vyjadrenia človeka, ktorý v rámci svojej politickej paranoje nemá  žiadne zábrany pri presadzovaní svojich cieľov a uráža neustále podnikateľský stav, ktorý je permanentnou obeťou jeho útokov.  Dôkazom je skutočnosť, že naše združenie vedie niekoľko súdnych sporov s primátorom z dôvodu nesprístupnenia požadovaných informácii týkajúcich sa majetku mesta a nakladania s verejnými prostriedkami ako aj skutočnosť, že bolo podaných niekoľko oznámení o podozrení zo spáchania trestných činov  v súvislosti so zneužívaním právomoci verejného činiteľa, ako aj v súvislosti so spravovaním majetku mesta a neplnením povinnosti uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
      Dúfame, že primátor mesta prestane obťažovať verejnosť útokmi na podnikateľov v meste a začne sa správať ako autorita mesta používajúca konsenzus pri riešení spoločenských problémov. 
      
 
space