page-background
space
Odvolanie proti rozhodnutiu
Proti uvedenému rozhodnutiu č. Odd.OP/5001/2013/19039/AO2-5 zo dňa 12.07.2013 v nesprístupnených informácií podanej žiadosti bod 3. podávame v zmysle § 19 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
 
 odvolanie 
 
a toto rozhodnutie žiadame v napadnutej časti zmeniť tak, že budú sprístupnené aj informácie požadované v bode 3.podanej žiadosti zo dňa 20.06.2013, a to z nasledovných dôvodov:
 
   odôvodnenie
 
 
V bode 3  Združenie podnikateľov Považská Bystrica žiadalo o zaslanie právne a účtovne relevantného dokladu o odpustení sankcií voči GGE a.s. z titulu oneskorenej úhrady za splátky ceny za odpredaj obchodného podielu spoločnosti POV BYT  s.r.o. ( teraz Teplo GGE s.r.o.). Odpoveďou Mestského úradu bolo, že doklad o neuplatnení sankčného postupu neexistuje, a preto v rámci zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
     Mesto Považská Bystrica nesprístupňuje požadované informácie.  Na základe danej skutočnosti žiadame primátora Mesta Považská Bystrica či sa stotožňuje s tvrdením prednostky Mestského úradu Považská Bystrica o zákonných dôvodoch neuplatňovania sankčného postupu voči spoločnosti GGE a.s. na základe listu č.Odd.OP/4249/2013/14534/AO1-5 zo dňa 29.05.2013, t.j. 
     a. či informácie o danom doklade neexistujú, a preto Mestský úrad Považská Bystrica  nesprístupňuje požadovanú informáciu alebo
     b. ak prednostka Mestského úradu Považská Bystrica poskytla nesprávnu informáciu, žiadame opätovne o doručenie dokladu o odpustení sankcií voči GGE a.s. z titulu oneskorenej úhrady za splátky ceny za odpredaj obchodného podielu spoločnosti POV BYT  s.r.o. ( teraz Teplo GGE s.r.o.).
 
 Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby odvolací orgán – primátor rozhodnutie v napadnutej časti bod 3. podanej žiadosti o sprístupnenie informácií zo dňa 20.06.2013 zmenil tak, že tieto informácie sprístupní. 
 
space