page-background
space
Odvolanie proti rozhodnutiu - nezaslanie príloh znaleckého posudku na ocenenie POV BYT s.r.o.
Proti uvedenému rozhodnutiu č. Odd.OP/4253/2013/16926/AO2-5 zo dňa 18.6.2013 v časti nesprístupnených informácií podanej žiadosti bod 1 písm. c), d), e), f) podávame v zmysle § 19 Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
 
o d v o l a n i e
 
a toto rozhodnutie žiadame zmeniť tak, že budú sprístupnené aj informácie požadované v bode 1 písm. c), d), e), f) podanej žiadosti zaevidovanej dňa 27.5.2013 pod č. 13969/2013
 
 
 
 
O d ô v o d n e n i e
 
Žiadosťou o sprístupnenie informácií zaevidovanej dňa 27.5.2013 pod č. 13969/2013 navrhovateľ v bode 1 písm. c), d), e), f)  žiadal o zaslanie príloh znaleckého posudku č. 7/2011 vypracovaného spoločnosťou TOP HOUSE spol. s r o. Trenčín pri určení všeobecnej hodnoty 20 % podielu spoločnosti POVBYT, s.r.o., a to z dôvodu, že tieto prílohy neboli navrhovateľovi predložené pri poskytnutí informácii zo dňa 11.3.2013, kedy Mestský úrad Považská Bystrica ako povinná osoba predložila žiadateľovi znalecký posudok č. 7/2011  vypracovaný spoločnosťou TOP HOUSE spol. s r o. Trenčín pri určení všeobecnej hodnoty 20 % podielu spoločnosti POVBYT, s.r.o. avšak bez akýchkoľvek príloh, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou znaleckého posudku č. 7/2011. Je preto nepochopiteľné, že tieto prílohy : Účtovné výkazy: Súvahy a Výkaz ziskov a strát za obdobie 2008-2010, Hlavná kniha od 1.9.- 30.9.2011, Špecifikácia úverov a Plán vývoja spoločnosti za obdobie 2011 -2017. Mestský úrad odmieta vydať  a požadované informácie nesprístupnil s odôvodnením, že spoločnosť Teplo GGE s.r.o. neudelila súhlas na sprístupnenie týchto informácií. Uvedené stanovisko pôsobí nelogicky, keďže všetky ostatné podklady ako aj samotné znenie znaleckého posudku č. 7/2011 sprístupnené zo strany mestského úradu bolo.
 
Povinná osoba pri svojom odôvodnení stanoviska o nesprístupnení požadovaných informácii argumentuje ustanovením § 11 ods. 1 písm. a) Zákona 211/2000 Z .z., avšak tento výklad právne neobstojí, nakoľko v zmysle toho istého § 11 bod 2 platí, že ustanovenia písmena a) sa nepoužijú, ak ide o informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
 
Je  nepochybné, že znalecký posudok 7/2011, hoci bol spracovaný na  objednávku POVBYT, s.r.o. (teraz Teplo GGE s.r.o. ), bol spracovaný a bol predložený Mestu Považská Bystrica za účelom predaja (čo vyplýva zo samotného textu znaleckého posudku), teda  schválenia prevodu obchodného podielu tejto spoločnosti zo strany Mesta Považská Bystrica   na tretiu osobu a je teda nepochybné, že sa uvedená informácia týka používania verejných prostriedkov a resp.  nakladania s majetkom obce.
 
V zmysle § 3 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  vyplýva
„(1) Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.
(2) Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.
(3) Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.“
 
Povinná osoba nemá dôvod na to, aby nesprístupnila požadované informácie, nakoľko požadované informácie sa týkajú v zmysle § 11 ods. 2 Zákona 211/2000 Z.z.  používania verejných prostriedkov a nakladania s majetkom obce. 
 
Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby odvolací orgán – primátor rozhodnutie v napadnutej časti bode 1 písm. c), d), e), f) podanej žiadosti zaevidovanej dňa 27.5.2013 pod č. 13969/2013 zmenil tak, že tieto informácie sprístupní.  
 
space