page-background
space
Odvolanie proti rozhodnutiu - odklad splátok úveru TKO Sverepec
odvolanie 
 
a toto rozhodnutie žiadame zmeniť tak, že budú sprístupnené aj informácie požadované v bode 1 podanej žiadosti zo dňa 20.05.2013 , a to z nasledovných dôvodov:
 
odôvodnenie
 
Žiadosťou o sprístupnenie informácií zo dňa 20.05.2013 navrhovateľ v bode 1.  predmetnej žiadosti žiadal o zdôvodnenie a dokladovanie prečo Mesto Považská Bystrica ako dlžník pristúpilo k uzatvoreniu zmluvných úverových podmienok v predmetnej veci s cca trojročným odkladom splátok úveru t.j. od 20.09.2015,  kedy má byť vykonaná prvá splátka úveru. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici z 15.12.2011 č. 114/2011 Mestské zastupiteľstvo splnomocnilo primátora mesta  Považská Bystrica  doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD., k uzatvoreniu úverových zmlúv k investičným úverom na spolufinancovanie investičných akcií mesta z eurofondov a uzatvorenie skládky TKO Sverepec. V rozhodnutí č. Odd.OP/4250/2013/16205/AO2-5 zo dňa 11.06.2013 Mestský úrad Považská Bystrica odpovedal, že Mesto Považská Bystrica potrebuje čerpať úver a nie ho splácať. Na základe ďalších tvrdení, že je racionálne v súčasnosti riešiť krytie potrieb úverom a v budúcnosti, keď budú niesť efekt už realizované  a aj pripravované opatrenia, ho splácať, je evidentné, že vedenie Mesta Považská Bystrica, resp. primátor mesta musel pri rokovaní s bankami fyzicky disponovať odbornými  analýzami alebo odbornými podkladmi úverovej zaťaženosti Mesta Považská Bystrica na rok 2012, taktiež muselo  komerčným bankám zdôvodniť a zdokladovať reálny stav konsolidácie verejných financií, a taktiež musí existovať aj návrh zmluvných obchodných podmienok, ktoré boli akceptované štatutárom mesta Považská Bystrica, t.j. primátorom mesta doc. PhDr. PaedDr. Karolom Janasom, PhD. pred samotným podpisom zmluvy. Je nelogické, že by primátor ako štatutárny orgán akceptoval podmienku trojročného odkladu splátok , t.j. od septembra 2015 do roku 2027 bez hlbšej ekonomicky relevantnej analýzy zaťaženosti Mesta Považská Bystrica na ďalšie roky dopredu a taktiež vyjadrenia v rozhodnutí o posúdení a akceptácií  postupu  bankami dávajú za preukázateľné, že Mesto Považská Bystrica  cez svoj štatutárny orgán muselo pri zabezpečení  úveru blankozmenkou jasne deklarovať finančný stav Mesta Považská Bystrica ( zostatky na bežných účtoch mesta, výška majetku mesta, záväzkov, pohľadávok ...). 
 
V časti bodu 4 podanej žiadosti sme žiadali okrem iného aj o určenie v akých termínoch boli predmetné úverové finančné prostriedky poukázané z účtu Mesta Považská Bystrica na účet dodávateľa realizácie projektu, pričom mestský úrad túto informáciu nesprístupnil.  
 
Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby odvolací orgán – primátor rozhodnutie v napadnutej časti bod 1. a 4.  podanej žiadosti o sprístupnenie informácií zo dňa 20.05.2013 zmenil tak, že tieto informácie sprístupní.
 
space