page-background
space
Odvolanie proti rozhodnutiu - neuhradený záväzok PB Manín
 
Proti uvedenému rozhodnutiu č. Odd.OP/4251/2013/16071/AO2-5 zo dňa 10.06.2013 v nesprístupnených informácií podanej žiadosti bod 1. podávame v zmysle  § 19 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam:
 
odvolanie 
a toto rozhodnutie žiadame v napadnutej časti zmeniť tak, že budú sprístupnené aj informácie požadované v bode 1 podanej žiadosti zo dňa 20.05.2013 , a to z nasledovovných dôvodov:
 
odôvodnenie
 
Žiadosťou o sprístupnenie informácií zo dňa 20.05.2013 navrhovateľ v bode 1.  predmetnej žiadosti žiadal o dokladovanie platobného rozkazu č. 2011007866 –spor Manín PB, úhrada úrokov z omeškania 1.827,31 €  dňa 12.05.2011, ktoré v rozhodnutí nebolo sprístupnené na základe neexistencie daného platobného rozkazu resp. právoplatného rozsudku príslušného súdu. Dané tvrdenie zamestnancov mestského úradu je ekonomicky aj právne nepodložené až fiktívne, keďže musí existovať záznam alebo doklad na základe čoho, akých dôvodov daná suma ako úrok z omeškania bola vyplatená, t.j.  na základe akého titulu bola suma 1 827,31 € uhradená  z účtu mesta Považská Bystrica.
 
    Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby odvolací orgán – primátor rozhodnutie v napadnutej časti bod 1.  podanej žiadosti o sprístupnenie informácií zo dňa 20.05.2013 zmenil tak, že tieto informácie sprístupní. 
 
space