page-background
space
Opätovné klamstvá primátora mesta Považská Bystrica v článku Pred horúcou jeseňou...
     Karol Janas vo svojich emotívnych vyjadreniach spôsobených skutočnosťou, že naše združenie vo svojich  činnostiach zameraných na dôrazný tlak ohľadne transparentného vynakladania verejných zdrojov z daní občanov mesta Považská  Bystrica, sa opäť dopúšťa demagógie a klamstiev nielen na adresu Združenia podnikateľov Považská Bystrica, ale aj primátorov dotknutých miest. Najmä tlak Združenia podnikateľov na transparentné a efektívne vynakladanie zdrojov v Mestskej dopravnej spoločnosti vyrušuje  jeho kmotrov, ktorí dovolili za extrémne nevýhodných podmienok pokračovanie v netransparentnom používaní prostriedkov, ktoré uvedená súkromná firma dostáva z našich daní.  K. Janas o Združení podnikateľov Považská Bystrica tvrdí, že Memorandum o spolupráci medzi Združením podnikateľov Považská Bystrica a okresnou organizáciou strany, v ktorej je  okresným predsedom nemá pre neho relevantný základ. V tomto prípade ide o evidentnú dezinformáciu, pretože daná osoba od podpísania predmetného memoranda sa stretávala s predstaviteľmi nášho združenia, ktoré permanentne kritizuje, pred komunálnymi voľbami v roku 2010 a  po samotných komunálnych voľbách,  a iba na základe snahy  nášho združenia o transparentné a efektívne  využívanie verejných zdrojov  pochádzajúcich z daní občanov mesta, sa spolupráca prerušila z jeho strany po ukončení činnosti Rady pre hospodársky rozvoj-  Stanovisko nájdete na internetovej stránke http://www.zppb.sk/uploads/114312_stanovisko_ZPPB_primatorovi.pdf.   Na margo latentných útokov na vrcholných predstaviteľov Združenia podnikateľov Považská Bystrica pomlčím, keďže je pod moju úroveň vysokoškolsky vzdelaného človeka reagovať na frustračné mechanizmy danej osoby.
       Veľkú časť svojej demagógie Karol Janas využil na vysvetľovanie svojich tvrdení o niekoľkoročnom nekosení verejnej zelene v meste Bratislava a Trenčín o o zatváraní plavárni a kúpalísk, resp. obmedzení ich prevádzky v dotyčných mestách. Na začiatku sa chcem ako občan, nie ako zástupca Združenia podnikateľov Považská Bystrica, ospravedlniť pánovi primátorovi mesta Bratislava doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc. a pánovi primátorovi mesta Trenčín  Mgr. Richardovi Rybníčkovi za vyjadrenia a osočovanie danej osoby na ich adresu. Ide podľa mňa o prejav straty súdnosti K. Janasa, keď si vymýšľa nepravdy, ktoré sú tak absurdné až komické, že každý kto navštevuje dotyčné miesta si musí všimnúť upravenú verejnú zeleň. Možno primátor K. Janas trpí nedefinovaným ochorením súvisiacim so stratou zmyslu pre realitu? Ako je možné, že v meste známe na celom Slovensku, ktoré smrdí od zvieracích exkrementov, má výtlky na cestách tak hlboko rozbité, že divé kačice sa v nich kúpu, tak táto osoba uráža bežný základný chod iných miest a namiesto ospravedlnenia sa snaží zakamuflovať dané tvrdenia prekrúcaním pravdy. Na jeho výroky opäť zareagoval hovorca mesta Bratislava Stanislav Ščepán, keď citujem: 
 
„Dobrý deň želám, v našej reakcii sme jasne uviedli, že: prevádzku plavární, resp. kúpalísk v tomto roku mesto neobmedzuje. Naopak, pribudla nová plaváreň v komplexe Centrál. K minulosti sme sa nevyjadrovali. Zaniknutie kúpaliska Lido a nefunkčnosť kúpeľov s bazénmi Central a Grossling sa vzťahuje ešte na minulé storočie. Podobne v súvislosti s kosením ste dostali jasné vyjadrenie zo súčasnosti. Na šetrenie v roku 2011 ste sa nepýtali, ale ani to nie je potvrdením tvrdenia, že sa verejná zeleň vôbec nekosí. Viac sa touto konfrontáciou nemienime zaoberať.“
 
      Takže, ako si občania môžu opäť prečítať dotyčná osoba opäť klame, potvrdzuje to nie naše združenie, ale hovorca mesta Bratislava. Aj dokonca keď mi zatelefonoval Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora, potvrdil mi, že Janas zase klame, pretože kúpalisko Lido nezaniklo v  nedávnej minulosti ako to tvrdí dotyčná osoba, ale v roku 1943. Odporúčam danej osobe s troma doktorátmi, že keď raz napíše do prezentačnej publikácie Mesto Považská Bystrica 2012 tvrdenie, že: „ Veď napríklad v Bratislave či v Trenčíne sa už roky nekosí verejná zeleň,“ znamená to pre dotyčnú osobu s troma doktorátmi zo sémantického aspektu,  že minimálne 2 až viac rokov mestá neudržujú verejnú zeleň, jednoducho povedené pre dotyčného pána, že sa vôbec nekosí tráva v mestách.  Ak má pán Janas problémy s chápaním základných gramatických konštrukcii viet môžem mu bezplatne ako jeho bývalý študent (na čo si samozrejme už nepamätá) pomôcť s vysvetleným daných významov. Mimochodom na margo vyjadrení K. Janasa nebudem citovať vyjadrenia pána Andrassyho na osobu nášho primátora. Nie je to spoločensky vhodné.
    K prezentačnej publikácií Mesto Považská Bystrica 2012 súvisí aj problematika financovania médií v našom meste. Naše mesto je bohužiaľ finančne na takej úrovni, na akú sa dostalo pod vedením súčasného primátora. Ako som spomenul vo svojom predchádzajúcom vyjadrení Klamstvá primátora Považská Bystrica Karola Janasa –ďalšia epizóda  zadĺženosť  na jedného obyvateľa  mesta Považská  Bystrica medzi rokmi 2010 až 2013 vzrástla o  hrozivých 53,4%!!!, narástla temer o 2 milióny € v absolútnych číslach  podľa Analýzy  finančnej stability 50  najväčších miest v SR“, zdroj  INEKO - Bratislava z dňa 15.05.2012. Čo je však totálnym vyjadrením v praxi ako funguje politika K. Janasa je Zmluva o termínovanom úvere pre zakrytie a rekultiváciu skládky TKO Sverepec na sumu temer 2 mil. €. Tento úver začne splácať  až nasledujúce vedenie mesta  dvanásť rokov, a až v poradí štvrté vedenie po K. Janasovi v roku 2027 sa zbaví tohto bremena. Milí občania mesta Považská Bystrica, keď doc. Janasa v roku 2027 stretnete nezabudnite mu poďakovať, ako Vaše deti budú stále splácať dlhy, ktoré narobil tento populista. Takže keď pán Janas tvrdí, že: „Pokračovali sme preto v konsolidačných opatrenia, pričom sme sa snažili riešením týchto problémov čo najmenej zaťažovať obyvateľov,“ zase klame. 
    Karol Janas mňa osobne spomína aj vo svojom článku Pred horúcou jeseňou..., kde tvrdí, že naše združenie si prisvojuje benefičnú akciu BUDÍK.  Naše združenie si vždy bude vážiť aktivity MUDr. Igora Steinera a taktiež aj podnikateľských subjektov nielen v našom združení, ktorí podporujú takéto ušľachtilé benefičné akcie. Bolo by zaujímavé zistiť akú časť svojej výplaty z niekoľkých pozícií, ktoré zaujíma K. Janas dala táto osoba na akciu BUDÍK. 
    Keby sa suma 2 315,36 €  použitá na prezentačnú publikáciu Mesto Považská Bystrica 2012  použila na pomoc deťom, výsledkom by nebola  hanba pred celým Slovensko, ktoré pozná nášho primátora ako multifunkčného supermana. Otvorene sa ďalej pýtam pán Janas, prečo tieto peniaze nešli do nemocnice v Považskej Bystrici na zdravotnícke účely, pre napr. novorodenecké oddelenie. Je to tým, že novorodenci nemajú aktívne volebné právo? Však za osemnásť rokov bude K. Janas tam kde ostatní jeho predchodcovia, t.j. na smetisku dejín. Vážení občania, keď budete čítať tieto riadky skúste si predstaviť, že Vaše dieťa alebo Váš príbuzný leží v našej dezolátnej nemocnici a chýbajú v nej základné zdravotné pomôcky. Potom sa obráťte na primátora mesta, prečo namiesto pomoci blížnemu si robí za Vaše peniaze predvolebnú kampaň. 
       Karol Janas už vo svojom demagogickom článku Tvrdé útoky a osočovanie sa budú stupňovať, ktorý vyšiel na konci septembra 2012 vyvoláva v dôsledku iných okolností opäť klamlivé tvrdenie: „Stačí prísť na mestské zastupiteľstvo a pred kamerami sa ma otvorene opýtať. Nemám ani najmenší problém kedykoľvek odpovedať.“  Realita je nasledovná – v priebehu jedného roka bolo občanom mesta, platcom daní, obyvateľom tohto regiónu, ktoré opätovne tvrdím smrdí od hnoja, za to však podľa vyjadrení K. Janasa sa na rozdiel od Bratislavy sa verejná zeleň kosí, bolo týmto občanom odmietnuté v diskusií k jednotlivým bodom vystúpiť a demokratickým spôsobom vyjadriť svoj názor. Pre mňa ako zástupcu združenia a občana mesta je polichotením, keď poslanecké marionety typu bývalého viceprimátora z predchádzajúcich volebných období Jozefa K. mi odmietnu vystúpiť v diskusii. To sú pre mňa ako platcu mestských daní poslanci druhej kategórie. Samozrejme Janas sa v decembri 2012 na mestskom zastupiteľstve opäť vyhováral na svojich poslancov – svoje bábky. 
     Absolútne infantilné sú vyjadrenia dotyčnej osoby:„Nedovolíme sprivatizovať mestskú dopravnú spoločnosť .“ Tento trojnásobný doktor nevie čo znamená sémanticky význam slova privatizácia. Neviete,  že 66% ovláda majoritný súkromný akcionár V. Podoliak?  Vaše nezmysly, ale pokračujú ďalej:  „Možno, keby ste sa opýtali na pošte, dozvedeli by ste sa kto ich dal rozniesť.“  Pán Janas, otvorene sa pýtam, ako ste sa mohli stať docentom na vysokej 
škole, keď neviete jednoduchú vec, že poštové tajomstvo je definované podľa ustanovení § 186,187 a § 264 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a najmä § 264 ods.1 znie: Kto vyzvedá   obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, poštové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo alebo daňové tajomstvo v úmysle vyzradiť ho nepovolanej osobe alebo kto také tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Vy vo svojej „profesionalite“ navádzate slušných ľudí na trestnoprávnu činnosť???
     Opäť bude potom opozičný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky poukazovať v pléne Národnej rady Slovenskej republiky pri zákone o jednom mandáte pre politikov vo verejnej sfére na dotyčnú osobu, ktorá má enormný počet  funkcií, berie niekoľko platov a pre multifunkčnosť  zvyšuje nezamestnanosť na Slovensku. 
      Na záver ďakujem Karolovi Janasovi za jeho amaterizmus, keď uverejnil reakciu na náš predchádzajúci článok Klamstvá primátora Považská Bystrica Karola Janasa –ďalšia epizóda. Vďaka nemu cenzurovanie našich stanovísk v Považskobystrických novinkách skončilo. 
 
S pozdravom a lepšie pripravenými stanoviskami Váš bývalý študent
 
                                                                       Mgr. Marcel Belás
                                                                tajomník ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV      
                                                                       Považská Bystrica             
 
space