page-background
space
Infožiadosť o terminovanom úvere na Zakrytie a rekultiváciu skládky TKO v Sverepci

 

1. Žiadame  zdôvodniť a dokladovať prečo Mesto Považská Bystrica ako dlžník pristúpilo k uzatvoreniu zmluvných úverových podmienok v predmetnej veci s cca trojročným odkladom splátok úveru, t.j. od 20.09.2015 prvá splátka úveru.
 
2. Jednoznačne definovať aké výhody /prínos/ má pre Mesto PB tento odklad splátok  a uviesť dôvody, pre ktoré Mesto Považská Bystrica prenieslo úverové zaťaženie do budúcich rozpočtových výdavkov v rokoch 2016 až 2027. 
 
3. V akých termínoch došlo k čerpaniu úveru,  v akej výške – uviesť dátum  a sumu  pripísania úverových zdrojov na účet Mesta PB v celkovej čiastke 1 957 297,00  € za účelom financovania projektu „ Zakrytie a rekultivácia skládky  TKO Sverepec“.
 
4. Žiadame predložiť kópiu uzatvorenej zmluvy /príp. jej dodatky/ medzi Mestom PB a  dodávateľom realizácie projektu „ Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Sverepec“,  spolu s konkrétnym vyčíslením  vyplatenej sumy z účelových úverových zdrojov tomuto dodávateľovi a v akých termínoch boli tieto úverové finančné prostriedky poukázané z účtu Mesta PB  na účet dodávateľa realizácie projektu .
 
          Požadované informácie Vás žiadame zaslať v písomnej forme na adresu Združenia podnikateľov Považská Bystrica, Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica.
 
S pozdravom 
 
                                                                              Mgr. Marcel   B e l á s
                                                                tajomník ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV      
                                                                                    Považská Bystrica                                                                                                                                                                                                                                          
 
space