page-background
space
Žiadosť o sprístupnenie informácií - dodatok č. 2 k zmluve o MDS

 

VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácií
 
Občianske združenie ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica,  Tatranská 295,  Bystrica,  IČO: 42026491, ako žiadateľ v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v platnom znení, týmto žiada  o sprístupnenie nasledovných informácií :
 
V návrhu dodatku  č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 zo dňa 27.06.2006 medzi zmluvnými stranami Mestom Považská Bystrica  a Mestskou dopravnou spoločnosťou  a.s.  v článku II.  dochádza k zmene v nasledovných parametroch pre rok 2013:
 
- objem dopravného výkonu bol dohodnutý na 1 200 000 ubehnutých kilometrov 
- náhrada predpokladanej straty je stanovená  v sume 1 107 000 € na rok 2013
- výška preddavkovej mesačnej platby  bola dohodnutá v sume 92  250 € 
 
Na báze daných údajov  žiadame o poskytnutie informácií na základe akých odborných analýz alebo odborných podkladov bola určená čiastka náhrady predpokladanej straty a výška preddavkovej mesačnej platby. Žiadame o zaslanie Návrhu predpokladaných kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2013 preukazujúcich opodstatnenosť jednotlivých položiek v rámci kalkulačného vzorca.
 
 
Požadované informácie Vás žiadame zaslať v písomnej forme na adresu Združenia podnikateľov Považská Bystrica, Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica. 
 
S pozdravom 
 
                                                                                    Mgr. Marcel Belás
                                                                tajomník ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV      
                                                                                    Považská Bystrica                                                                                                                                                                                                                                          
 
space