page-background
space
Žiadosť o sprístupnenie informácií ohľadne podielu v POV BYT s.r.o.

 

VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácií
 
Občianske združenie ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica,  Tatranská 295,  Bystrica,  IČO: 42026491, ako žiadateľ v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v platnom znení, týmto žiada  o sprístupnenie nasledovných informácií :
       Na základe vyjadrení Ing. Antona Martausa, vedúceho útvaru financií mesta Považská Bystrica, bola hodnota obchodného podielu mesta Považská Bystrica v spoločnosti POV BYT s.r.o., vzhľadom na súvahu firmy k 31. 12. 2010 a dvadsaťpercentný podiel  mesta Považská Bystrica v spoločnosti POV BYT s.r.o. vo výške 586-tisíc eur a na základe  znaleckého posudku vo výške 577-tisíc eur.
Podľa vyjadrení bývalého primátora mesta Považská Bystrica MUDr. Miroslava Adameho dvadsať percent z vtedy určenej hodnoty bolo asi 832 tisíc eur. 
      1.Na základe danej skutočnosti žiadame o zaslanie odbornej analýzy alebo odborného posudku, ktorý slúžil ako podklad na určenie ceny 650 tisíc eur, ktorú má nadobúdateľ GGE a.s. previesť na účet prevádzajúceho Mesto Považská Bystrica a to na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu uzatvorenej dňa 29.12.2011 v Považskej Bystrici medzi Mestom Považská Bystrica a spoločnosťou GGE a.s. .  
Mesto Považská Bystrica ako prevádzajúci na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu medzi Mestom Považská Bystrica a spoločnosťou GGE a.s. malo do 30. apríla 2012 získať sumu 120 000 € ako druhú splátku za prevod obchodného podielu predajom 20-% podielu v spoločnosti POV BYT s.r.o.  
 
       2.Na základe žiadame o informáciu, či došlo k úhrade dohodnutej sumy podľa Zmluvy o prevode obchodného podielu, t.j. či boli splnené všetky ustanovenia predmetnej zmluvy o prevode obchodného podielu, ďalej  žiadame predložiť termíny úhrady dohodnutej ceny za prevod obchodného podielu v plnom rozsahu (uvedenie dátumu, kedy boli finančné prostriedky z titulu kúpnej ceny poukázané zo spoločnosti GGE a.s. v prospech bankového účtu mesta Považská Bystrica.) 
 
        3.V prípade, ak nebola zo strany nadobúdateľa dohodnutá cena za prevod obchodného podielu v spoločnosti POV BYT s.r.o. uhradená predávajúcemu Mestu Považská Bystrica  v zmluvne dohodnutých termínoch splatnosti, žiadame o poskytnutie informácie, či došlo zo strany Mesta Považská Bystrica k uplatneniu zmluvne dohodnutých prípadne zákonných sankcií.
 
Požadované informácie Vás žiadame zaslať v písomnej forme na adresu Združenia podnikateľov Považská Bystrica, Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica. 
 
S pozdravom 
 
                                                                                   Mgr. Marcel Belás
                                                                tajomník ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV      
                                                                                    Považská Bystrica                                                                                                                                                                                                                                          
 
space