page-background
space
Ako sa stať členom

Základný člen ZP PB:

Základným členom združenia môže byť právnická osoba – podnikateľ a fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov – podnikateľ, prípadne občianske združenie, teda osoba, ktorá je zapísaná v príslušnom registri (obchodnom alebo živnostenskom, resp. inom registri) a ktorá prevádzkuje sústavnú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku, s miestom podnikania, resp. sídlom v Považskej Bystrici a okolí, resp. v okrese Považská Bystrica, prípadne s miestom trvalého bydliska spoločníka alebo štatutárneho zástupcu podnikateľa v Považskej Bystrici a okolí.

O prijatí základného člena združenia rozhoduje valné zhromaždenie a to na základe písomnej prihlášky adresovanej predsedovi združenia. K prijatiu sa vyžaduje ďalej písomný súhlas žiadateľa so stanovami združenia a zvolenie valným zhromaždením.

 

Pridružený člen ZP PB:

Pridruženým členom združenia (ďalej len „pridružený člen“) môže byť podnikateľ s miestom podnikania v Považskej Bystrici a okolí, pričom o jeho prijatí rozhoduje valné zhromaždenie 100% - ným počtom hlasov.

 

Členský poplatok pre základného člena je 1 000 EUR ročne a pre pridruženého člena 1 EUR ročne.

Nový člen ZP PB platí ročný členský príspevok na kalendárny rok, v ktorom sa stal členom ZP PB pri vzniku členstva. V ostatných prípadoch sa ročný členský príspevok platí na účet ZP PB do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 

V prípade záujmu o členstvo v ZP PB je potrebné kontaktovať sekretariát ZP PB.

 

Evidenčná karta pre riadneho člena na stihnutie tu.

 

Evidenčná karta pre pridruženého člena na stihnutie tu.

space