page-background
space
Stavovské organizácie podnikateľov


 

Združenie podnikateľov Slovenska

(s oficiálnou skratkou „ZPS“) je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným po „nežnej revolúcií“ v novembri roku 1989. ZPS sa po roku 1989 stalo rozhodujúcim reprezentantom súkromnopodnikateľského stavu, ktorý do roku 1989 na Slovensku prakticky neexistoval.

Združenie podnikateľov Slovenska bolo založené v decembri 1989. ZPS je od 01.03.1993 členom Európskej konfederácie asociácií malých a stredných podnikov so sídlom v Bruseli. ZPS je zakladajúcim členom organizácie, ktorá zastrešuje združenia zamestnávateľov, Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá zastupuje podnikateľov zamestnávajúcich cca 350 000 zamestnancov a produkujúcich cca 70 % HDP na Slovensku.

Združenie podnikateľov Slovenska sa vo svojej činnosti ťažiskovo sústreďuje na zásadné otázky vytvárania a garantovania zodpovedajúceho podnikateľského prostredia. O vecných otázkach je ZPS pripravené rokovať s každým politickým subjektom, ktorý má reálny záujem o podporu súkromného sektora.

Združenie podnikateľov Slovenska je počas celej svojej existencie neziskovou organizáciou, vykonávajúcou svoju činnosť výlučne z príspevkov členov a darov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb.

 

Info na: http://www.zps.sk/

Republiková únia zamestnávateľov

RÚZ ako najreprezentatívnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku, vznikla 30.marca 2004 v Bratislave so základným  cieľom chrániť spoločné zamestnávateľské záujmy svojich členov, ich podnikateľské práva a slobody a ochraňovať ich pred opatreniami vedúcimi k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia. Svoju činnosť vykonáva na princípoch dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu a slobody politickej príslušnosti.

V záujme splnenia základného cieľa RÚZ analyzuje a vyhodnocuje legislatívne podmienky podnikania s dôrazom na praktické poznatky svojich členov, koordinuje ich postup, pričom medzi jej hlavné úlohy patrí aj aktívna účasť na tvorbe a realizácii hospodárskej a sociálnej politiky štátu či príprave a tvorbe právnych predpisov, týkajúcich sa dôležitých spoločných záujmov zamestnávateľov, a to najmä v oblasti pracovnoprávnej, sociálnej, daňovej a mzdovej. Spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, s reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, s obchodnými a priemyselnými komorami, ako aj s inými organizáciami, zastupujúcimi podnikateľov a zamestnávateľov doma i v zahraničí.

RÚZ nenahrádza činnosť zväzov v oblasti ich pôsobnosti, ale zvýrazňuje ich postavenie a usmerňuje ich k väčšej samostatnosti a akcieschopnosti. RÚZ v zmysle svojich stanov nepresadzuje stanoviská, na ktorých sa nezhodla podstatná väčšina svojich členov. Republikovú úniu zamestnávateľov v súčasnosti tvorí 25 zväzov a 16 individuálnych členov,  zamestnávajúcich viac než 230 tisíc  zamestnancov. Portfólio členskej základne RÚZ predstavuje viac ako 1300 podnikateľských subjektov, pokrývajúcich všetky segmenty hospodárstva ako napríklad priemysel, stavebníctvo, energetika, obchod, služby, cestovný ruch, banky, IT sektor,  zdravotníctvo, a podobne. RÚZ združuje tak malé firmy ako i najväčších zamestnávateľov v SR, ako napríklad U.S. Steel, Slovnaft, Siemens, COOP Jednota Slovensko, Tesco, Hornonitrianske bane a mnohé ďalšie.

 

Viac info na: www.ruzsr.sk/

ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike (SR). Jej členmi sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia.

AZZZ SR je záujmovým  združením s právnou subjektivitou, ktoré bolo založené v roku 1991 na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov, najmä:

 • v trojstranných rokovaniach v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR s ústrednými orgánmi štátnej správy a odborovým orgánmi v otázkach hospodárskej a sociálnej politiky a v otázkach, ktoré sú predmetom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania dohôd, vrátane Generálnej dohody,

 

 • vo vzťahu k Národnej rade SR, vláde SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy k zastupiteľským zborom a miestnym samosprávam, ústredným orgánom odborových organizácií, Medzinárodnej organizácií zamestnávateľov (IOE www.ioe.org ), Medzinárodnej organizácii práce (ILO www.ilo.org ), Medzinárodnému Kongresu priemyselníkov a podnikateľov (MKPP www.ieie.info) a tiež vo vzťahu k verejnosti doma i v zahraničí.

AZZZ SR v rámci svojej činnosti najmä:

 • koordinuje aktivity svojich členov pri riešení otázok spoločného záujmu a pri príprave spoločných stanovísk,

 • vyjadruje sa k návrhom zákonov a ostatných právne záväzných predpisov, týkajúcich sa záujmov zamestnávateľov,

 • koordinuje činnosť zamestnávateľských orgánov v regiónoch a zastupuje záujmy zamestnávateľov v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a v ďalších verejnoprávnych orgánoch a inštitúciách,

 • predkladá vlastné návrhy a lobuje v procese prípravy a prijímania závažných politicko-hospodárskych rozhodnutí na národnej i medzinárodnej úrovni,

 • napomáha zapájaniu podnikateľskej sféry do zahranično-obchodnej výmeny a aktívne spolupôsobí pri formovaní obchodnej diplomacie SR,

 • podporuje prácu svojich členov prostredníctvom ponuky informácii,

 

Viac info na: http://www.azzz.sk/


 


 

Podnikateľská aliancia Slovenska

 

 (PAS) je profesijná asociácia združujúca podnikateľov a zamestnávateľov založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja.

PAS vznikla ustanovujúcim zasadnutím 15. novembra 2001. Pri jej zrode stáli Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR). Ojedinelé spojenie ziskového a neziskového sektora bolo zárukou, že na dosiahnutie cieľa sa využijú vedomostné kapacity tretieho sektora a praktické skúsenosti podnikateľskej obce.

Hlavnou črtou aktivít PAS je, že nesledujú záujmy jednotlivých podnikov alebo skupín podnikov, ale záujmy podnikateľského sektora ako celku. V realizovaných aktivitách sa naplno uplatňuje princíp starostlivosti o verejné statky. Cieľom je, aby sa podmienky na podnikanie zlepšovali pre všetkých, ktorí pôsobia na trhu.

Aliancia stojí na piatich pilieroch - na etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Etickosť v podnikaní znamená, že podnik sa usiluje pôsobiť v spoločnosti ako seriózny hráč. Ak so svojim partnerom uzavrie dohodu, dodrží ju. Ak sa mu núka možnosť podviesť partnera, nezneužije ju, hoci by jeho konanie nevyšlo najavo. Partnera nepodvedie, lebo by to v prvom rade vadilo jemu samému. Poctivý prístup a korektnosť sú mu vlastné. Manažéri riadia podnik tak, aby slúžil investorom, zákazníkom, verejnosti a napokon aj celému vonkajšiemu prostrediu, v ktorom pôsobí.

Otvorenosť je prejavom faktu, že podnik nemá pred verejnosťou čo skrývať. Samozrejme, že žiadny podnik neprezrádza svoju obchodnú politiku či podrobnú strategickú víziu, lebo na nich je v konkurenčnom prostredí postavená jeho budúca prosperita. Neváha však pravidelne zverejňovať hospodárske výsledky, vydávať výročné správy, odpovedať na otázky novinárov. Tajomstvom nie sú jeho akcionári, majetkové podiely v iných spoločnostiach. Podobnú otvorenosť očakáva aj od svojich partnerov a chce byť podrobne informovaný zo strany štátu.

Principiálnosť svedčí o tom, že podnik uznáva vnútorné hodnoty. Riadi sa podľa vlastných princípov, nemieni od nich ustúpiť, aj keď sa okolie správa ináč. Hoci pôsobí v prostredí, kde dominuje korupcia, ani za cenu finančnej straty nepodľahne vonkajšiemu tlaku. Od svojich pracovníkov vyžaduje, aby uznávali vnútropodnikové hodnoty. Tieto princípy sa snaží šíriť medzi svojimi obchodnými partnermi i štátnymi inštitúciami. Od politikov očakáva, aby svoje principiálne sľuby menili na principiálnu skutočnosť.

Solidárnosť káže podniku, aby pomáhal tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Časť zo zarobených peňazí venuje podnik na dobročinné ciele. Prístup k slabším nevyplýva z jeho marketingovej politiky, ale z úprimnej snahy pomôcť.

Zákonnosť je potrebná pre podniky i pre štát. Podniky musia poznať jednoznačné pravidlá garantované štátom. Ak ich nedodržiavajú, škodia celej spoločnosti. Za svoje priestupky musia niesť zodpovednosť. Úlohou štátu je vytvárať jednoznačné predpisy a prostredníctvom špecializovaných inštitúcií vynucovať ich plnenie. Ak chce štát od podnikov, aby rešpektovali princíp zákonnosti, musí ho uznávať sám. Nevyhnutnosťou sú kvalitné a stabilné zákony, o ktoré sa dá spoľahlivo a operatívne oprieť v prípadných súdnych sporoch.

 

Viac info : http://www.alianciapas.sk/


 

KLUB 500


 

Slovenskí vlastníci a spoluvlastníci spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov iniciovali vznik Klubu 500, ktorý bol založený koncom apríla 2002 ako neziskové občianske združenie s cieľom chrániť záujmy podnikateľskej obce, zamestnávateľov na Slovensku a prispievať k plnej integrácii ekonomiky SR do Európskej únie.

Členmi Klubu 500 sú fyzické osoby a to majitelia a spolumajitelia spoločností, ktoré zamestnávajú 500 a viac zamestnancov. Klub 500 má šestnásť členov, ktorí zamestnávajú doma a v zahraničí okolo 80 tisíc zamestnancov v rôznych odvetviach hospodárstva hlavne v priemysle. Jedná sa o hutnícky a banský priemysel, chemický, sklársky, strojársky, stavebný, nábytkársky, telekomunikačný, celulózo-papierenský a energetický. Ďalej je to oblasť obchodu, zavádzanie elektrických systémov, výskum a vývoj elektrotechnických výrobkov a oblasť cestovného ruchu.
Klub 500 nevznikol na základe ambícii členov o osobnú prezentáciu a medializáciu, ale z dôvodu nefunkčnosti zamestnávateľských združení v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia, eliminácie prijímanej legislatívy s negatívnymi dopadmi na spoločnosť. Dôvodom vzniku bola aj pomoc Slovensku, vláde SR a parlamentu svojimi koncepčnými materiálmi, analýzami a odborným potenciálom, vychádzajúcim z dlhodobej praxe v oblasti podnikania.

Medzi hlavné ciele Klubu 500 patrí :

» chrániť záujmy súkromného podnikania
» snaha o zlepšovanie podnikateľského prostredia
» pripomienkovať predkladané legislatívne návrhy a návrhy zákonov
» podporovať demokratický rozvoj Slovenska
» podporovať efektívne zvyšovanie zamestnanosti a produktivity práce
» podporovať postavenie zamestnávateľov v rámci Rady hospodárskej a sociálnej pomoci
» Cieľmi činnosti Klubu patrí najmä:

 • obhajovať rozvojové, zamestnávateľské, podnikateľské a obchodné záujmy slovenských súkromných podnikateľov pri rokovaniach so zastupiteľským zborom NR SR, vládou SR, politickými stranami a hnutiami, odbormi a inými spoločenskými organizáciami, národnými a medzinárodnými inštitúciami

 • aktívne sa zúčastňovať na tvorbe právnych noriem a koncepčných materiálov z oblasti hospodárskej a priemyselnej politiky

 • koordinovať postupy svojich členov pri riešení ich podnikateľských problémov, ich stanoviská a názory uplatňovať pri tvorbe stanovísk k pripravovaným legislatívnym návrhom zákonov

 • chrániť a presadzovať záujmy svojich členov

 

Viac info na: http://www.klub500.sk/

 

space