page-background
space
Živnostenské organizácie podnikateľov


 

Slovenská živnostenská komora

 (ďalej len SŽK) bola ustanovená v zmysle zákona č. 126/1998 Z. z. dňa 12. decembra 1998 v Žiline. Sídlom komory zo zákona je Žilina. Ustanovujúceho zhromaždenia delegátov (ďalej UZD) sa zúčastnilo 96 delegátov - za každý kraj Slovenska po 12 delegátov, ktorí zastupovali 482 zakladajúcich členov komory podnikajúcich ako fyzické osoby. Prítomní delegáti schválili štatút komory, volebný a rokovací poriadok a taktiež predstavenstvo a dozornú radu komory. Prvým predsedom komory bol zvolený Dušan Hruštinec, od roku 2004 je predsedom SŽK Ing. Vojtech Gottschall.

Komora ako samosprávna právnická osoba výrazne ovplyvňuje oblasť živnostenského podnikania v SR, najmä pri plnení verejnoprávnych úloh, pri využívaní poznatkov kontrolných orgánov, ako Slovenskej obchodnej inšpekcie, štátnych skúšobní a pod.

Pôsobnosť komory súvisí s jej poslaním, najmä v oblasti rozvoja malého a stredného podnikania, ochranou a podporou svojich členov (členstvo v komore je dobrovoľné), v rokoch 1999 - 2004 pri posudzovaní a vyjadrovaní sa k žiadostiam o vydanie koncesie, k riadnemu a odbornému prevádzkovaniu živnosti. Od roku 2001 SŽK v zmysle § 22 Živnostenského zákona vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre remeselné živnosti. Za roky 2001 – 2007 bolo vykonaných vyše štyritisíc skúšok odbornej spôsobilosti, najmä v živnostiach kozmetické služby, holičstvo a kaderníctvo, pohostinská činnosť, stolárstvo, murárstvo a iné. V rokoch 2006 – 2007 v zmysle zákona o pohrebníctve sa v SŽK konali aj kvalifikačné skúšky pre prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória. Jedna z hlavných činností je zameraná na vzdelávanie a poradenstvo. SŽK má potvrdenie o akreditácii pre vzdelávacie aktivity: „Príprava na začatie prevádzkovania, alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti“, „Ako podnikať“, „Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória“, „Školenie a distančné školenie z nariadenia ES 852/2004 o hygiene potravín“ Úlohy krajských, resp. okresných zložiek komory sa týkajú najmä vzťahu k miestnym orgánom štátnej správy a obciam, ale aj posudzovania žiadateľov o členstvo v komore. V komore pracujú celoslovenské odborné odvetvové sekcie so zameraním na plnenie úloh vyplývajúcich SŽK zo zákona o SŽK a Živnostenského zákona, pri Predstavenstve SŽK pôsobia výbory, a to Výbor pre legislatívu, Ekonomický výbor, Výbor pre vzdelávanie a Mediálny výbor.

Komora významne vstupuje do procesu odborného vzdelávania v stredných odborných učilištiach a združených stredných školách. Deleguje svojich členov do skúšobných komisií pri záverečných skúškach, vyjadruje sa k žiadostiam fyzických osôb o zriadenie pracoviska praktického vyučovania a pod. Spolupracuje s Ministerstvom školstva SR pri príprave legislatívnych návrhov pre zabezpečenie kvalitnej odbornej pripravenosti živnostníkov a malých a stredných podnikateľov a ich celoživotné vzdelávanie.

 

Pre info: http://www.szk.sk/


 


 


 


 

Slovenský  živnostenský  zväz

 

Cieľom zväzu je vybudovať nezávislého zástupcu slovenských remeselníkov a živnostníkov, pritom sa snaží pomôcť im dosiahnuť významné spoločenské postavenie, zabezpečiť rovnoprávne partnerstvo v sociálnom dialógu doma aj v procese prípravy na vstup do Európskej únie a pripraviť im také podmienky pre ich rozvoj, aby mohli aktívne pôsobiť v podmienkach spoločného trhu.

Pritom chceme posilniť pozíciu Živnostníkov, malých a stredných podnikateľov a ich samostatné hospodárenie, a stať sa nezávislým zástupcom remeselníkov a živnostníkov.

Dosiahnuté úspechy
Podnikanie a podnikateľské prostredie za posledných desať rokov prešlo určitým vývojom. Museli sa prijať nespočetné zmeny v legislatíve, množstvo balíčkov opatrení, ktoré spravidla priniesli reštriktívne opatrenia a nepríjemné dopady pre podnikanie. Aj napriek tomu sa podarilo dosiahnuť úspechy, ktorými sa Slovenský Živnostenský zväz môže pochváliť.

SŽZ si svojou činnosťou, serióznym prístupom k nastoleným problémom a odbornými aktivitami získal dobré meno. Stal sa vážnym partnerom pre jednotlivé rezorty a tiež pravidelným účastníkom pripomienkového konania. Pre jednotlivých členov vlády a predstaviteľov ministerstiev sme sa stali uznávaným zástupcom a ochrancom záujmov Živnostníkov, malých a stredných podnikateľov.

Hlavné aktivity SŽZ v rámci členstva v AZZZ SR: účasť na Porade generálnych sekretárov nám zabezpečuje aktuálne informácie;
- o hospodárskom živote SR a podmienkach podnikania;
- legislatívnych zmenách, účasť na legislatívnom procese;
- účasť na sociálnom dialógu, prezident SŽZ sa zúčastňuje na zasadnutí RHSD SR;
- máme možnosť čerpať prostriedky z projektov, na ktorých sa zúčastňuje AZZZ SR;
- vzájomné informácie o činnosti ostatných zamestnávateľských zväzov v SR;
- priama účasť v odborných skupinách pri AZZZ SR ako vzdelávanie, zamestnanosť;
- mládeže, minimálna mzda, Zákonník práce atď.;
- informácie z vedy, techniky, odbornej literatúry, zahraničné kontakty cez zastúpenie AZZZ SR v zahraničí;
- činnosť MOP, v prípade záujmu sme priamymi účastníkmi niektorých aktivít o európskej Tripartite cez členstvo AZZZ SR v UNICE;
- generálna sekretárka pracuje a je delegovaná ako odborný poradca za zamestnávateľov na zasadnutiach Medzinárodnej organizácie práce (ILO), kde aktívne pracovala na revízii konvencie;
- o vytváraní podmienok pri tvorbe pracovných miest v MSP a revízii konvencie o ochrane materstva na pracovisku a rozpracovaní základných téz na revíziu konvencie o sociálnej podpore.

SŽZ je od novembra 1997 členom Európskej únie remesla, malého a stredného podnikania (UEAPME) so sídlom Bruseli. Táto organizácia sa angažuje v otázke sociálneho dialógu na európskej úrovni. Dňa 4. decembra 1998 konečne po päťročnom snažení podpísali vo Viedni UEAPME a UNICE (Únia priemyselných a zamestnávateľských zväzov Európy) dohodu o spolupráci na Európskom sociálnom dialógu. Táto dohoda umožňuje najväčšej európskej organizácii pre MSP na rovnocennej báze účasť na rokovaniach sociálneho dialógu. Na základe toho sa SŽZ prvýkrát mohlo zúčastniť na zasadnutí Európskeho sociálneho výboru, ktorý prizval aj predstaviteľov sociálnych partnerských organizácií z kandidátskych krajín. Za Slovenskú republiku sa zúčastnila generálna sekretárka Ing. Viola Kromerová, ktorá prezentovala existenciu a úroveň sociálneho dialógu u nás. Ďalšie organizácie ako Európska komisia a Európska rada ministrov pre hospodárske a sociálne záležitosti verejne vyhlásili, že túto dohodu rešpektujú a tým je už aj SŽZ v európskom sociálnom dialógu rovnocenným partnerom.

 

Pre info: http://www.szz.sk/


 

space