page-background
space
Poistenie

Sociálna poisťovňa

 

bola zriadená 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne. Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – úrazové poistenie. Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení., t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie - starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Od 1. januára 2005 Sociálna vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Orgánmi Sociálnej poisťovne sú:

 • generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne,

 • Dozorná rada Sociálnej poisťovne a

 • riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne.

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú:

 • Ústredie Sociálnej poisťovne a

 • pobočky Sociálnej poisťovne, ktoré sú vecne príslušné na konanie vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia vo vymedzenom rozsahu.

Sociálna poisťovňa poskytuje za podmienok ustanovených v zákone o sociálnom poistení z určených päť druhov poistenia nasledovné dávky:

 • nemocenské poistenie

  • nemocenské,

  • ošetrovné,

  • vyrovnávacia dávka

  • materské

 • dôchodkové poistenie

  • starobné poistenie

   • starobný dôchodok,

   • predčasný starobný dôchodok,

   • pozostalostné dávky,

   • vdovský,

   • vdovecký,

   • sirotský

  • invalidné poistenie

   • invalidný dôchodok,

   • pozostalostný dôchodok,

 • úrazové poistenie

  • úrazový príplatok

  • úrazová renta

  • jednorazové vyrovnanie

  • pozostalostná úrazová renta

  • jednorazové odškodnenie

  • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné

  • rekvalifikácia a rekvalifikačné

  • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

  • náhrada nákladov spojených s liečením

  • náhrada nákladov spojených s pohrebom

 • garančné poistenie

  • dávka garančného poistenia (poskytuje sa zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa

 • poistenie v nezamestnanosti

  • dávka v nezamestnanosti (poskytuje sa v prípade straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti.

Základným zdrojom príjmov Sociálnej poisťovne je poistné na nemocenské poistenie, starobné, invalidné, úrazové, garančné, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity platené poistencami, zamestnávateľmi a štátom. Zákon o sociálnom poistení definuje, kto je platiteľom poistného na jednotlivé druhy poistenia, určuje sadzby poistného, vymeriavací základ, odvod poistného, pohľadávky, pokuty, penále. Rozpočet a ročnú závierku Sociálnej poisťovne schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky.

Pre info: http://www.socpoist.sk/

Pre zoznam dlžníkov: http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov/48015s


 

space