page-background
space
Stanovy

 

S T A N O V Y

 

občianskeho združenia

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV  Považská Bystrica

Úplné znenie k 2.4.2012

 

 

PRVÁ ČASŤ

 

Základné ustanovenia

 

Čl. 1

 

 • ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica je právnickou osobou. Je dobrovoľným občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

   

 • Názov občianskeho združenia je ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica

   

 • Sídlom občianskeho združenia je: Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica

   

  Čl. 2

  Cieľ činnosti

   

 • ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica (ďalej len „združenie“) združuje občanov a právnické osoby – podnikateľov, ktorých cieľom je podpora podnikania a podnikateľov z regiónu Považská Bystrica.

   

 • Združenie a jeho členovia sa pri plnení cieľu uvedeného v bode 1) tohto článku riadia zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami združenia a rozhodnutiami svojich orgánov.

   

   

  DRUHÁ ČASŤ

  Orgány združenia

  Čl. 3

   

 • Orgánmi združenia sú:

 • Valné zhromaždenie

 • predseda

 • výkonný výbor

 • dozorná rada

   

 • Iné orgány, ako sú uvedené v bode 1) tohto článku, sa vytvárajú podľa potreby na základe uznesenia valného zhromaždenia.

   

   

   

  Čl. 4

  Valné zhromaždenie

   

 • Valné zhromaždenie je orgánom združujúcim všetkých základných členov združenia (ďalej len „člen“).

   

 • Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby v zásade 1 krát mesačne, najmenej však jedenkrát za rok.

   

 • Valné zhromaždenie sa koná v termíne dohodnutom, resp. určenom na poslednom predchádzajúcom zasadnutí valného zhromaždenia. Ak takto nie je určený termín, tak valné zhromaždenie zvoláva predseda alebo podpredseda združenia spravidla písomnou pozvánkou alebo vyvesením oznámenia v sídle občianskeho združenia spravidla 2 dni vopred, a to v prípadoch potreby prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia, resp. v prípadoch ak o zvolanie požiadajú členovia predstavujúci min. 10 % všetkých hlasov. Súčasťou pozvánky alebo oznámenia je aj navrhovaný program schôdze.

   

 • Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 • prijímanie a zmena stanov

 • voľba členov výkonného výboru a dozornej rady

 • rozpustenie združenia alebo zlúčenie s iným občianskym združením

 • prijímanie a vylúčenie základných aj pridružených členov združenia

 • schválenie výročnej správy o činnosti a výsledkoch hospodárenia združenia predkladanej predsedom

 • rozhodovanie o použití výnosu hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok

 • prijímanie plánu hospodárenia

   

 • Valné zhromaždenie vedie predseda alebo podpredseda, prípadne ním poverený člen združenia. Na schôdzi sa rozhoduje uzneseniami.

   

 • Valné zhromaždenie je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň toľko základných členov združenia, ktorí predstavujú najmenej 51 % hlasov všetkých základných členov združenia. Základného člena združenia – právnickú osobu zastupuje štatutárny orgán podľa platného výpisu z obchodného registra, resp. ním písomne splnomocnená osoba, pričom takouto osobou môže byť aj spoločník, resp. majiteľ právnickej osoby. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovalo najmenej 51 % hlasov prítomných základných členov. V prípade, že sa 15 minút od plánovaného zasadnutia valného zhromaždenia nezíde požadovaná nadpolovičná väčšina základných členov združenia, je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní aspoň 10 % hlasov všetkých základných členov, pričom je uznesenie prijaté ak zaň hlasovalo najmenej 51% hlasov prítomných základných členov. Pri rozhodovaní o prijatí nového člena združenia (aj pridruženého člena) sa vyžaduje súhlas 100 % hlasov všetkých základných členov združenia. Každý základný člen združenia má pri hlasovaní na valnom zhromaždení taký počet hlasov, ktorý je vypočítaný podľa kľúča 1 člen = 1 hlas. Základný člen združenia sa môže dať na zasadnutia valného zhromaždenia zastupovať fyzickou osobou, o ktorej skutočnosti je potrebné predložiť na zasadnutí valného zhromaždenia písomné splnomocnenie.

   

   

  Čl. 5

  Predseda združenia

   

 • Predseda je štatutárnym orgánom združenia. V čase jeho neprítomnosti je oprávnený v plnom rozsahu ho zastupovať podpredseda združenia, ktorý má v tomto prípade všetky práva a povinnosti predsedu.

   

 • Predseda, resp. v čase jeho neprítomnosti (počas PN, dovolenky, služobnej cesty a pod.) podpredseda, je oprávnený konať za združenie, zaväzovať ho súhlasným prejavom vôle a podpisovať zaň.

   

 • Predsedu a podpredsedu volí spomedzi svojich členov výkonný výbor na čas neurčitý.

   

 • Do pôsobnosti predsedu patrí rozhodovanie o všetkých záležitostiach, s výnimkou tých, o ktorých má podľa týchto stanov rozhodovať valné zhromaždenie alebo výkonný výbor.

   

 • Predseda združenia:

 • spravuje záležitosti medzi valnými zhromaždeniami

 • vedie schôdze výkonného výboru

 • vedie zasadnutia valného zhromaždenia

   

 • Predseda i podpredseda môže zo svojej funkcie odstúpiť.

   

  Čl. 6

  Výkonný výbor

   

 • Výkonný výbor je výkonným orgánom združenia, vedie kompletne jeho agendu, hospodári s finančnými prostriedkami združenia podľa pokynov predsedu združenia a v súlade s platným plánom hospodárenia. Má 3 členov (predseda a 2 podpredsedovia), ktorých volí nadpolovičnou väčšinou prítomných členov valné zhromaždenie. Kandidáta na člena výkonného výboru môže navrhnúť každý člen združenia.

   

 • Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania je rozhodujúcim hlas predsedu.

   

 • Výkonný výbor:

 • zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia

 • rozhoduje o výške členských príspevkov

 • zodpovedá za vedenie ekonomickej agendy občianskeho združenia

 • hospodári s finančnými prostriedkami združenia v súlade s platným plánom hospodárenia

   

 • Výkonný výbor volí a odvoláva predsedu výkonného výboru. Predseda výkonného výboru je zároveň predsedom združenia. Na zvolenie ako aj odvolanie predsedu a podpredsedu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov výkonného výboru.

 • Výkonný výbor za výkon svojej činnosti zodpovedá valnému zhromaždeniu.

   

 • Schôdze výkonného výboru zvoláva predseda.

   

  Čl. 7

  Dozorná rada

   

 • Je kontrolným orgánom, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

 • Dozorná rada má 3 členov. Dozorná rada volí a odvoláva nadpolovičnou väčšinou hlasov predsedu dozornej rady.

 • Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia,

 • Dozorná rada kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

 • Dozorná rada kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

 • Dozorná rada, resp. členovia dozornej rady sú volení a odvolávaní valným zhromaždením.

   

   

  TRETIA ČASŤ

   

  Hospodárenie združenia

   

  Čl. 8

   

 • Združenie hospodári s majetkom, ktorý je v jeho vlastníctve, alebo ktorý užíva na základe nájomnej zmluvy uzavretej s jeho vlastníkom.

 • Majetok vo vlastníctve združenia tvoria najmä:

 • členské príspevky

 • príjmy z hospodárenia združenia

 • dary a dotácie na činnosť združenia

 • iné príjmy v súlade s právnymi predpismi

 • príjmy z podnikateľskej činnosti občianskeho združenia

   

 • Združenie nakladá so svojim majetkom podľa plánu hospodárenia, ktorý prijíma valné zhromaždenie.

 • Na prevod majetku združenia a jeho prenájom sa vyžaduje súhlas najmenej 51 % hlasov všetkých členov združenia.

   

   

  ŠTVRTÁ ČASŤ

   

  Členstvo v združení

   

  Čl. 9

  Základní členovia

  Vznik členstva v združení

   

 • Základným členom združenia môže byť právnická osoba - podnikateľ a fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov – podnikateľ, príp. občianske združenie, teda osoba, ktorá je zapísaná v príslušnom registri (obchodnom alebo živnostenskom, resp. inom registri ) a ktorá prevádzkuje sústavnú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku, s miestom podnikania, resp. sídlom v Považskej Bystrici a okolí, resp. v okrese Považská Bystrica, prípadne s miestom trvalého bydliska spoločníka alebo štatutárneho zástupcu podnikateľa v Považskej Bystrici a okolí.

   

 • Členstvo zakladajúcich členov vzniká dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra SR.

   

 • O prijatí ďalších členov združenia rozhoduje valné zhromaždenie a to na základe písomnej prihlášky adresovanej predsedovi združenia. K prijatiu sa vyžaduje ďalej písomný súhlas žiadateľa so stanovami združenia a zvolenie valným zhromaždením.

   

  Čl. 10

  Pridružení členovia

   

 • Pridruženým členom združenia (ďalej len „pridružený člen“) môže byť podnikateľ s miestom podnikania v Považskej Bystrici a okolí, pričom o jeho prijatí rozhoduje valné zhromaždenie 100% ným počtom hlasov

 • Pridružený člen je povinný uhradiť členský príspevok pri vzniku členstva. Výška a spôsob úhrady členského príspevku je určená výkonným výborom.

 • Pridružený člen združenia sa zúčastňuje na zasadnutí valného zhromaždenia na základe pozvania výkonným výborom združenia, pričom nemá právo na valnom zhromaždení hlasovať.

 • Pridružený člen môže valnému zhromaždeniu predkladať námety k naplneniu cieľa združenia bez oprávnenia hlasovať na valnom zhromaždení.

 • Pridružený člen nemá právo byť volený do orgánov združenia.

   

  Čl. 11

  Základné práva a povinnosti základných členov

   

 • Člen má právo:

 • zúčastňovať sa na činnosti združenia

 • zúčastňovať sa valných zhromaždení a hlasovať na nich

 • voliť a byť volený do orgánov združenia

 • predkladať návrhy a podnety orgánom združenia

 • slobodne vystúpiť zo združenia

   

 • Člen má najmä tieto povinnosti:

 • dodržiavať stanovy

 • podporovať činnosť združenia

 • rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia

   

 • Členovi, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v združení, môže valné zhromaždenie:

 • dočasne obmedziť alebo pozastaviť členstvo v združení a práva z toho vyplývajúce

 • takéhoto člena zo združenia vylúčiť.

   

   

  Čl. 12

  Zánik členstva základného i pridruženého člena v združení

   

 • Členstvo v združení zaniká:

 • vystúpením člena

 • vylúčením člena

 • úmrtím člena

 • zánikom člena

 • zánikom združenia

 • neuhradením záväzkov člena voči združeniu do 30.4.príslušného roka, tj. neuhradením schválených členských príspevkov

   

 • Vystúpením zaniká členstvo na základe písomného oznámenia člena ku dňu uvedenému v oznámení. Vystúpením nezaniká zodpovednosť člena za vysporiadanie zodpovednostných záväzkov voči združeniu.

   

   

  PIATA ČASŤ

   

  Zánik združenia

   

  Čl. 13

   

 • Združenie zaniká:

 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením

 • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR

   

 • Uznesenie o rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením prijíma valné zhromaždenie a platnosť nadobúda po súhlase predsedu združenia. Túto skutočnosť oznámi predseda do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

   

 • Pri zániku občianskeho združenia zlúčením prechádza jeho majetok na novovzniknuté občianske združenie.

   

 • Pri zániku združenia rozpustením vykoná likvidáciu jeho majetku likvidátor. Likvidátora ustanoví predseda súčasne so svojim súhlasom s uznesením valného zhromaždenia o rozpustení združenia. Likvidátor sústredí peňažné prostriedky združenia, vysporiada jeho záväzky voči štátu, ako aj ďalšie záväzky a pohľadávky, speňaží jeho majetok a zvyšok likvidačného zostatku rozdelí medzi členov spôsobom určeným v uznesení o rozpustení.

   

   

  ŠIESTA ČASŤ

   

  Záverečné ustanovenie

   

  Čl. 14

   

 • Zmenu týchto stanov oznámi predseda združenia písomne Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od svojho súhlasu so zmenami stanov a pripojí vo dvoch vyhotoveniach text týchto zmien.

 • Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa rušia pôvodné stanovy občianskeho združenia zo dňa 1.4.2008, registrované na MV SR dňa 28.5.2008.

   

   

   

   

  Ing. Milan Sklenář

  predseda združenia

 

space