page-background
space
Opätovné klamstvá primátora mesta Považská Bystrica v článku Pred horúcou jeseňou...

Na základe informácií, ktoré poskytol primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas na adresu Združenia podnikateľov Považská Bystrica, predstaviteľov nášho združenia, primátorov dotknutých miest Bratislava a Trenčín a taktiež poloprávd a dezinformácií v Považskobystrických novinkách z 11.06.2013, číslo 24 v článku Pred horúcou jeseňou... využíva Združenie podnikateľov Považská Bystrica  právo na odpoveď podľa ustanovení § 8 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).

Klamstvá primátora mesta Považská Bystrica – ďalšia epizóda
 
   Združenie podnikateľov Považská Bystrica ako zástupca podnikateľského stavu vždy dbalo na imidž mesta Považská Bystrica  v očiach verejnosti nielen v našom meste, ale aj vo vzťahu k obyvateľom a im voleným zástupcom ostatných miest a obcí na Slovensku.  Naši predstavitelia sa dokázali povzniesť nad osobné animozity, osočovanie a prízemné útoky zo strany primátora mesta Karola Janasa. Neupozorňovali v oficiálnych stanoviskách na škandály spojené s jeho funkciami, akademickým pôsobením a pochybnosťami ohľadne jeho prešľapov súvisiacich s výkonom pedagogickej profesie.
 
    Pohár trpezlivosti však prekypel úmyselne klamlivými, zavádzajúcimi a  poloinfantilnými vyjadreniami v prezentačnej publikácií Mesto Považská Bystrica 2012, ktorú vydalo Mesto Považská Bystrica ( pozri prílohu č.1 Mesto Považská Bystrica 2012) s cieľom propagácie aktivít mesta za rok 2012. To, čo však napísal v danom reklamnom článku primátor mesta na adresu samospráv a vedenia samospráv v našom hlavnom meste a krajskom meste je tak smiešnym tvrdením, že v očiach vedenia mesta Trenčín a Bratislava sme sa stali opäť nechválne známymi, nie pre nekompetentnosť, ale totálnu hanbu, amatérstvo a klamanie zo strany primátora mesta Považská Bystrica. Je prejavom straty súdnosti alebo prvoaprílový žart (?), keď primátor mesta Karol Janas napíše: „ Veď napríklad v Bratislave či  Trenčíne sa už roky nekosí verejná zeleň.“ Samozrejme odpoveď nenechala na seba dlho čakať, keď riaditeľ kancelárie primátora mesta Bratislava, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky  PhDr. Ing. Ľubomír Andrassy odpísal:
Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k vyjadreniam primátora Mesta Považskej Bystrice v TV Považie v relácií Na Rovinu

Na základe televíznej diskusie Na rovinu odvysielanej dňa 10. mája 2013 stanicou TV Považie medzi primátorom Mesta Považská Bystrica a riaditeľom dotyčnej televízie Združenie podnikateľov Považská Bystrica reaguje na mnohé úmyselne nepravdivé až slaboduché útoky nevhodné vysokoškolsky vzdelaného človeka, pedagóga starajúceho sa o mládež a výchovu nasledujúcich generácií a prvého muža nášho mesta:

infožiadosť o neuplatnení sankcií mesta PB voči spoločnosti GGE a.s.

 

Občianske združenie ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica,  Tatranská 295,  Bystrica,  IČO: 42026491 ako žiadateľ v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v platnom znení, žiadalo v žiadosti  o sprístupnenie informácii zo dňa 19.02.2013  poskytnutie informácií v akom termíne došlo úhrade  druhej a tretej splátky za prevod obchodného podielu predajom 20-% podielu v spoločnosti POV BYT s.r.o, Považská Bystrica  podľa Zmluvy o prevode obchodného podielu medzi predávajúcim Mestom Považská Bystrica a nadobúdateľom spoločnosťou GGE a.s., BA, IČO: 36746941 a či v prípade omeškania úhrady splátok došlo zo strany predávajúceho k uplatneniu zmluvne dohodnutých sankcií za prevod obchodného podielu.
 
Mestský úrad Považská Bystrica poskytol  listom  zo dňa 11.03.2013 pod číslom: Odd. OP/2009/2013/5864/AO1-5  informáciu, že zo strany kupujúceho GGE, a.s., Bratislava :
1/  splátka v sume 120 tisíc € bola pripísaná na účet mesta Považská Bystrica  dňa 06.08.2012,  splatná 30.04.2012,
2/  splátka v sume 130 tisíc € bola pripísaná na účet mesta Považská Bystrica  dňa 08.01.2013 splatná 30.10.2012. 
3/ zmluvný sankčný postup nebol uplatnený voči kupujúcemu GGE a.s. Bratislava, z dôvodu  korektných vzájomných vzťahov a to, že mesto PB  a mestom založené, zriadené organizácie boli v omeškaní s platením za energie voči dodávateľovi Teplo GGE, s.r.o., Považská Bystrica.
 
Na základe informácií poskytnutých v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  v platnom znení, žiada Združenie podnikateľov Považská Bystrica
 o   d o p l n e n i e   nasledovných informácií:
       K bodu č. 3 podľa  vyjadrenia Mestského úradu Považská Bystrica o  neuplatnení sankčného postupu  žiadame Mesto Považská Bystrica o ekonomicky exaktné dokladovanie na základe akých účtovne a právne akceptovateľných  podkladov  Mesto Považská Bystrica  odpustilo sankcie z oneskorených úhrad podľa vyššie spomenutých bodov č.1 a 2. 
Poskytnutá informácia k danej veci je pre Združenie podnikateľov Považská Bystrica irelevantná.    
     
       Požadované informácie Vás žiadame zaslať v písomnej forme na adresu Združenia podnikateľov Považská Bystrica, Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica.
 
S pozdravom 
 
                                                                                   Mgr. Marcel Belás
                                                                tajomník ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV      
                                                                                    Považská Bystrica                                                                                                                                                                                                                                          
 
infožiadosť o dokladovanie úhrady úrokov z omeškania za rok 2011

 

Občianske združenie ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica,  Tatranská 295,  Bystrica,  IČO: 42026491, ako žiadateľ v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v platnom znení, žiada: 
 
1. Žiadame Mesto Považská Bystrica, aby dokladovalo jednotlivé úhrady úrokov  z omeškania za rok 2011 právoplatnými platobnými rozkazmi   /prípadne právoplatnými rozsudkami príslušného súdu /: 
 PR č. 2011007866 –spor Manín PB, úhrada úrokov z omeškania 1.827,31 €  dňa 12.05.2011,
PR č. 2011007857 – spor Manín PB, úhrada úrokov z omeškania 7.508,74 € dňa 12.05.2011,
 PR č. 2011008950 – spor BAX 9Cb/69/2008, úhrada úrokov z omeškania 5.898,07 € dňa 08.06.2011,
PR. č. 2011013853 – spor Manín, s.r.o., 9Cb/148/2009-125, úhrada úrokov z omeškania 12.173,12 € dňa 09.09.2011.
 
2. Žiadame Mesto Považská Bystrica o  podrobný výpočet – interný účtovný doklad o uhrádzaných úrokov z omeškania vo vyššie uvedených súdnych sporoch v bode 1/.
 
3. Žiadame  Mesto Považská Bystrica o písomné vyjadrenie z akých dôvodov boli uplatnené penále zo strany Sociálnej poisťovne, uhradené vo výške 532,28 € dňa 20.10.2011, za aké obdobie boli tieto penále vyčíslené, kedy bolo poistné splatné a žiadame dokladovať ku dňu splatnosti poistného stav finančných prostriedkov na bežnom účte mesta.
 
4. Žiadame o písomné zdôvodnenie príčin, pre ktoré boli uplatnené pokuty: 
- za nedodržanie podmienky spolufinancovania vo výške 223,05 € uhradená dňa 14.12.201 a pokuta za prekročenie lehoty na použitie fin. prostriedkov od MF SR vo výške 53,17 €  uhradená dňa 14.12.2011   – oprava kina MIER,  
- za nepredloženie prehľadu o zraz. a odvedených preddavkoch správcovi dane riadne a včas – platobný výmer č. 2011018053 vo výške 66,38 € uhradená dňa 21.12.2011. 
 
5. Zároveň žiadame o stanovisko,  či bola vyvodená všeobecná hmotná zodpovednosť voči konkrétnym zodpovedným zamestnancom Mesta Považská Bystrica , či  boli tieto pokuty, penále zosobnené v zmysle Zákonníka práce.
 
Požadované informácie Vás žiadame zaslať v písomnej forme na adresu Združenia podnikateľov Považská Bystrica, Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica.
 
S pozdravom 
 
 
                                                                                    Mgr. Marcel Belás
                                                                tajomník ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV      
                                                                                      Považská Bystrica                                                                                                                                                                                                                                          
 
infožiadosť o zozname neuhradených záväzkov Mesta PB za rok 2012

 

Občianske združenie ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica,  Tatranská 295,  Bystrica,  IČO: 42026491, ako žiadateľ v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v platnom znení na základe poskytnutia informácií podľa zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pod číslom: Odd.O/2625/2012/10544/AO1-5  od Mestského úradu Považská Bystrica zo dňa 11.04.2012 žiada: 
 
1. Zaslať kompletný zoznam neuhradených záväzkov mesta Považská Bystrica k  31.12.2012 v členení podľa dátumu splatnosti, výšky záväzku a podľa jednotlivých dodávateľov.
 
2. Žiadame o predloženie  všetkých uzatvorených  zmlúv (vrátane  dodatkov, všeobecných obchodných podmienok a pod.) uzatvorených medzi Mestom Považská Bystrica  a  spoločnosťami  - dodávateľmi, pri ktorých Mesto Považská Bystrica  k 31.12. 2012  platilo úroky z omeškania podľa zmluvne dohodnutých obchodných podmienok a tiež aj zoznam uhradených úrokov z omeškania, pokút, penálov a iných sankcii,  podľa dátumu úhrady, uhradenej sumy a dodávateľa  za rok 2012. 
 
Požadované informácie Vás žiadame zaslať v písomnej forme na adresu Združenia podnikateľov Považská Bystrica, Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica.
 
 
S pozdravom 
 
 
                                                                                     Mgr. Marcel Belás
                                                                tajomník ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV      
                                                                                      Považská Bystrica                                                                                                                                                                                                                                          
 
Infožiadosť o terminovanom úvere na Zakrytie a rekultiváciu skládky TKO v Sverepci

 

Občianske združenie ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica,  Tatranská 295,  Bystrica,  IČO: 42026491 ako žiadateľ v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v platnom znení žiada o poskytnutie nasledovných informácií.
 
Na základe Zmluvy o termínovanom úvere č.1058/2012/UZ medzi dlžníkom Mesto Považská Bystrica a veriteľom Všeobecná úverová banka a.s. o poskytnutí úveru v celkovej výške 1 957 297,00  € za účelom financovania projektu „ Zakrytie a rekultivácia skládky  TKO Sverepec“  uzatvorenej dňa 22.11.2012 žiada Združenie podnikateľov Považská Bystrica o nasledovné informácie:
Stanovisko ZPPB k činnosti vedenia mesta Považská Bystrica v rokoch 2010 -2012

Dňa 23. februára 2013 bol všetkým poslancom a poslankyniam mesta Považská Bystrica doručený nasledovný e-mail: "Dobrý deň, v prílohe zasielam Stanovisko ZPPB k činnosti vedenie mesta Považská Bystrica v rokoch 2010 -2012. Ako zástupca občanov mesta Považská Bystrica Vás týmto žiadame aj na základe skúseností počas dvojročného pôsobenia niektorých poslancov, aby ste na nadchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici interpelovali vedenie mesta ohľadne ich nečinnosti pri rozvoji a dlhodobejšej koncepcie vývoja spoločenského života v Považskej Bystrici."

Žiadosť o sprístupnenie informácií - dodatok č. 2 k zmluve o MDS

 

ZP PB na základe snáh o transparentné financovanie v meste Považská Bystrica zaslalo na Mestský úrad Považská Bystrica žiadosť o poskytnutie informácií ohľadne návrhu dodatku č.2 k zmluve o MDS, kde sa bude zaujímať najmä položkami vydokumentovania predpokladanej straty a mesačnej preddavkovej platby.
Viac info : 
 
Žiadosť o sprístupnenie informácií ohľadne podielu v POV BYT s.r.o.

 

Združenie podnikateľov Považská Bystrica vo svojich snahách o preukazovanie transparentnosti dáva do pozornosti, že mesto Považská Bystrica za záhadných okolností odmieta uplatniť sankcie za omeškané splátky voči spoločnosti GGE a.s. a taktiež za ešte pochybnejších okolností nedokáže preukázať sumu 650 000 €, ktorá sa objavila ako „výhodnou“ podľa slov Ing. Antona Martausa, vedúceho ekonomického úseku Mesta Považská Bystrica.
Viac informácií v žiadosti, ktorá bola včera doručená na Mesto Považská Bystrica.
 

<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>

space