page-background
space
SERIÁL O TRANSPARENTOSTI

KAUZA č.4: NEVYSVETLENÉ STÁTIE AUTOBUSOV- odhad škody 35 000 €

 

        Z protokolu o kontrole opodstatnenosti nákladových položiek v MDS na rok 2014, kde mesto „kontroluje“ financovanie MHD sú zrejmé  tieto fakty:

  1. Mesto preplatí podľa protokolu spoločnosti MDS a.s. v roku 2014 sumu 38 000€ za nájom areálu na státie autobusov MHD.
  2. MDS a.s. má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Žilinská regionálna železnica a.s., ktorej vlastník V. Podoliak je majoritným podielnikom MDS a.s.
  3. Pýtame sa: Prečo autobusy MHD nestoja na autobusovom nástupišti v  Považskej Bystrici, ktoré mesto predalo   za 10 SKK/m2 MDS a.s,  ale v areáli súkromnej spoločnosti spriaznenej s V. Podoliakom? Ako mesto „kontroluje“ hospodárenie s vlastným majetkom, keď z našich daní mesto prepláca sprostredkovane neopodstatnené náklady  súkromnej spoločnosti?

 

Odhadované poškodenie mesta:  38 000 € súkromnej spoločnosti spriaznenej s majoritným akcionárom za prenájom areálu každoročne, ktorý slúži na státie autobusov, zatiaľ čo  považskobystrické autobusové nástupište zíva prázdnotou.

KROKY ZPPB:

Po zistení skutočností uvedených v protokole sme podali  infožiadosť o vysvetlenie.

Odpoveď Janasa: „NESPRÍSTUPŇUJEME“

Mestský úrad nesprístupnil informácie požadované v infožiadosti a na základe odvolania ZP PB, primátor Janas pokračuje  vo svojej tradícií a opätovne uvádza, že nesprístupňuje informácie o tom, prečo sa nevyužívajú pozemky, ktoré mesto predalo spoločnosti MDS (autobusové nástupište)  za 10 SKK/m2.

Občania mesta tak  opäť nemajú možnosť dozvedieť sa, kam smerujú milióny korún z ich daní.

REAKCIA ZP PB:

Naše združenie podalo na Krajský súd v Trenčíne žalobu na preskúmanie rozhodnutia primátora  Janasa ohľadne nesprístupnenia informácií o dôvodoch užívania cudzieho majetku na státie autobusov, keď MDS má vlastné priestory autobusového nástupišťa.

 

 

POZRI:

PO 1 Žiadosť o sprístupnenie informácií z 02.07.2014

PO 2 Rozhodnutie MsÚ o nesprístupnení informácií 23.07.2014

PO 3 Odvolanie ZP PB 05.08.2014

PO 4 Rozhodnutie primátora o nesprístupnení informácií  z 19.08.2014

PO 5 Žaloba na preskúmanie rozhodnutia primátora mesta

PO 6 Rozsudok

PO 7 Rozsudok

PO 8 List z mesta zo dňa 03.05.2018

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.5: VYPLATENIE NEZDOKUMENTOVANEJ SUMY 604 tisíc € pre MDS a. s.

  

          Primátor mesta Považská Bystrica Janas pokračuje v tradícií, ktorú zasial jeho predchodca M. Adame, a hoci niekoľko rokov žiadame vydokumentovanie jednotlivých položiek pri vyplatení náhrady straty pre MDS a.s., naše združenie do dnešného dňa nemá komplexnú informáciu, na základe čoho bola súkromnej spoločnosti MDS vyplatená suma 604 278 EUR v roku 2011 za primátorovania Janasa.

Odhad škody: Primátor Janas nechal  v roku 2011 vyplatiť súkromnej spoločnosti sumu 604 278 € bez existencie akéhokoľvek daňového dokladu preukazujúceho vecné opodstatnenie danej sumy.!!!

KROKY ZP PB:

        Podaním infožiadosti na mesto sme žiadali o predloženie daňových dokladov, ktoré preukazujú preplatenie náhrady straty za výkony v MDS a.s. v sume 604 tisíc eur.

ODPOVEDE JANASA: DOKLADY NEEXISTUJÚ

        Mesto na otázku existenciu daňových dokladov  o preplatení sumy 604 tisíc eur spoločnosti MDS a.s. v roku 2011 odpovedalo: NESPRÍSTUPŇUJEME.

Daňové doklady neexistujú!!!. Jednoducho povedané, na základe ničoho sa vyplatila suma 18 mil. SKK  spoločnosti  MDS a. s.

 

RAKCIA ZP PB:

             Naše združenie na základe niekoľkých zamietnutých rozhodnutí zo strany primátora podalo  žalobu na preskúmanie rozhodnutia primátora mesta Považská Bystrica.

            Taktiež došlo k podaniu trestného oznámenia na Okresnú prokuratúru Považská Bystrica, kde sme opäť poukazovali na nevydokumentovanie nákladovej položky v sume 604 tisíc €.

           Už v minulosti sme poukazovali  na nejasnosti napr. v auditorskej správe hodnotiacej spoločnosť MDS a.s.. Aj z nich vyplynulo, že:

„- úhrada za  ekonomické služby  spoločnosti majoritného akcionára - Žilinskej regionálnej železnice ,a.s., Žilina za roky 2008 – 2012 vo výške 39 833,- € a pod., ktorej skutočnosť  mala byť vzhľadom  k majetkovým a personálnym prepojeniam štatutárneho zástupcu V. Podoliaka predmetom vyhodnotenia rizík danej transakcie zo strany audítora.“

 

POZRI:

 

PO 1  Infožiadosť z 19.3.2012

PO 2 Rozhodnutie Mestského úradu z 11.04.2012

PO 3 Žaloba na preskúmanie rozhodnutia primátora mesta PB

PO 4 Trestné oznámenie  na OP  PB

PO 5 Rozsudok

 

Upozornenie pre návštevníkov portálu

INFORMÁCIE NA WEB STRÁNKE WWW.ZPPB.SK SÚ BEZPLATNE DOSTUPNÉ S MOŽNOSŤOU PREVZATIA PRÍLOH V ČLÁNKOCH

Pozn. Po kliknutí na tmavomodrý text sa zobrazí príloha článku

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.6: ROZKOPÁVKY V MESTE– Nevymáhanie daní  od GGE a.s. zo strany primátora Janasa

 

  1. V rokoch 2010 až 2011 prebiehali rozkopávky verejného priestranstva na modernizáciu tepelného systému v celom meste Považská Bystrica.
  2. Súkromná spoločnosť neuhradila Mestu Považská Bystrica finančné prostriedky – dane za využívanie verejného priestranstva súvisiace s realizáciou rozkopávok

Odhadované poškodenie mesta: Primátor Janas odmietol sprístupniť informácie týkajúce sa poplatkov – daní za využívanie verejného priestranstva v meste Považská Bystrica a z dostupných podkladov nie je možné vypočítať presnú daň.

KROKY ZP PB:

Naše združenie na mesto Považská Bystrica podalo infožiadosť s cieľom zaslania výslednej sumy za rozkopávky mesta v rokoch 2010 až 2011

Na základe rozhodnutia Mestského úradu Považská Bystrica, sme žiadalo o vysvetlenie nesprístupnenia informácií, keďže mesto odmietlo zaslať informáciu o poplatkoch za využívanie verejného priestranstva.

Prečo mesto tají výšku daní?

ODPOVEDE JANASA: „NESPRÍSTUPŇUJEME“

„Predmetnú výšku dane za využívanie verejného priestranstva nesprístupňujeme, keďže je súčasťou daňového tajomstva“.

Realita: V dokumente Rozpočet mesta v časti Bežné príjmy-  Daňové príjmy sa nachádzajú sumy dane za užívanie verejného priestranstva.

Nastáva otázka: Primátor zámerne klame, aby zatajil informáciu, či GGE a.s. uhradila dane za užívanie verejného priestranstva?

 

REAKCIA ZP PB:

Na základe porušenia zákona o nesprístupnení informácií, ktoré sú verejnosti prístupné v dokumentoch ako sú Rozpočet mesta, Záverečný účet mesta a pod. podalo naše združenie    návrh na Krajský súd Trenčín a taktiež trestné oznámenie na Úrad špeciálnej prokuratúry.

Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne došlo  zrušeniu rozhodnutia Janasa, t.j. PRIMÁTOR JANAS PORUŠIL ZÁKON.!!!

 

POZRI:

PO 1 Žiadosť o sprístupnenie info 27.08.2013

PO 2 Rozhodnutie MsÚ z 09.09.2013

PO 3 Odvolanie ZP PB 20.09.2013

PO 4 Rozhodnutie primátora 03.10.2013

PO 5 Žaloba na primátora mesta PB

PO 6 Rozsudok Krajského súdu Trenčín

PO 7 Trestné oznámenie

PO 8 Rozsudok

PO 9 Rozsudok

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.7: MUSÍME PLATIŤ ZA ŠKODY, KTORÉ ČINÍ PRIMÁTOR JANAS?

 

Primátor mesta Považská Bystrica  odmietol opätovne sprístupniť informácie o hospodárení MDS a.s. a Mesta Považská Bystrica.

Na základe právoplatného uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol žalovaný Janas (Mesto Považská Bystrica) povinný uhradiť trovy súdneho konania.

Prečo máme platiť všetci  za pochybenia a nekompetentnosť jedného? Ak nechce Janas sprístupňovať informácie, nech si platí trovy z vlastného vrecka, nie z našich daní!!!

KROKY ZP PB:

     Po zamietavom rozhodnutí primátora na našu infožiadosť ohľadne nezaslania daňových dokladov v spoločnosti MDS a.s. naše združenie podniklo kroky na Krajskom súde Trenčín. Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozhodnutie Krajského súdu Trenčín, ktoré zaviazalo žalovaného Janasa k úhrade súdnych trov konania na Krajskom súde Trenčín

ODPOVEĎ JANASA:

       Primátor Janas naďalej úmyselne odmieta sprístupňovať  informácie o vynakladaní verejných zdrojov v mestských spoločnostiach, čo vedie k zvyšovaniu trov konania, ktoré následne idú z mestskej pokladne.

 KROKY ZP PB:

        V tomto prípade nielen Najvyšší súd SR, ale aj Okresná prokuratúra  protestom  prokurátora potvrdila nezákonnosť postupu primátora Janasa, ktorý nesprístupnením informácií porušuje zákony.

 

POZRI:

PO 1  Infožiadosť z 05.06.2012

PO 2  Rozhodnutie primátora z 20.07.2012

PO 3 Návrh na preskúmanie rozhodnutia primátora mesta na KS TN

PO 4  Uznesenie Krajského súdu Trenčín

PO 5  Uznesenie Najvyššieho súdu SR

PO 6  Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Považská Bystrica

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.8:SKLÁDKA SVEREPEC- nevydokumentovanie sumy 2,5 mil. €

 

           Na základe rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia je mesto Považská Bystrica povinné do konca tohto roka uzatvoriť skládku TKO vo Sverepci. Celkové investičné náklady sú v sume 2,5 mil. €, pričom Mesto si v roku 2012 na uzatvorenie zobralo úver 1,9 mil. €, kde:

  1. Samotný úver sa začne  splácať až v nasledujúcom volebnom období!!!
  2. Úver bude splatený v roku 2027, t. j. o 13 rokov
  3. Mesto nedokázalo exaktne ekonomicky zdôvodniť, prečo musí nasledujúce vedenie mesta niesť ťarchu splácania úveru na svojich pleciach.

 

KROKY ZP PB:

       Združenie podnikateľov Považská  Bystrica adresovalo na Mestský úrad Považská Bystrica infožiadosť s formuláciou, či došlo na úseku hlavného kontrolóra mesta k prevereniu činností súvisiacich s realizáciou projektu zakrytia skládky.

ODPOVEDE  JANASA:

         Primátor Janas  nesprístupnil informácie, na základe akého dokladu preukazujúceho splnenie predmetu zmluvy došlo k vyplateniu sumy 2,5 mil.€   firme  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

        Z prvotnej analýzy podkladov je jasné, že mesto exaktne nevydokumentovalo predmet špecifikácie zmluvy  a občania na základe skutočností uvedených vyššie musia pochybovať o Janasovej kompetencii racionalizovať  náklady  mesta.

REAKCIA ZP PB:

Odpoveďou Mesta Považská Bystrica je informácia, že kontrolór mesta nekontroloval predmet zmluvy o uzatvorení skládky Sverepec, na základe ktorej dôjde k vyplateniu sumy 2,5 mil.€

O  ďalších krokoch  v predmetnej kauze vás budeme informovať.

Čo opäť tají primátor Janas?

 

POZRI:

PO 1 Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia

PO 2  Žiadosť o sprístupnenie informácií

PO 3  Zmluva o termínovanom úvere

PO 4 Rozhodnutie Mestského úradu PB z 11.6.2013

PO 5  Sprístupnenie informácií 22.10.2014

 

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.9: SÚDNE SPORY MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA A JEHO ORGANIZÁCIÍ – nesprístupnené  

 

           Mesto Považská Bystrica v minulosti čelilo mnohým súdnym sporom, ktoré skončili pre občanov mesta zväčša katastrofálne. Súdne trovy, penále, pokuty museli znášať všetci občania mesta, a to vo veľkom prípade vďaka neschopnosti vedenia mesta riešiť spory pragmaticky a čo najmenej zaťažiť občanov mesta.

           Súčasné vedenie mesta pokračuje v trende nastolenom bývalým vedením mesta a ignoruje snahy občanov mesta o zistenie informácií, ako sú  súdne spory  v mestských organizáciách typu Mestské lesy s.r.o. a MDS a.s.

KROKY ZP PB:

           Na žiadosť nášho združenia  o prehľade súdnych sporov odmietli reagovať Mestské lesy s.r.o. a MDS a.s., aj keď podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sú povinnými osobami, keďže disponujú s verejnými zdrojmi /Mesto Považská Bystrica má obchodný podiel v spoločnosti MDS a.s. a v  Mestských lesoch s.r.o. má 100%-ný podiel./

 

ODPOVEDE JANASA:

           Nesprístupnenie informácií  na základe  odvolania Združenie podnikateľov  zo strany organizácií a zároveň mesta. Takýto postup považuje ZP PB za porušenie zákona o informáciách.  

TVRDENIE JANASA:

„Zatiaľ čo som tu, tak sa žiadna pokuta neplatila ani za verejné obstarávanie ani za uzatvorenie zmluvy, ani jedinú pokutu vyššiu ako 500 € tento úrad neplatil“: Povedal K. Janas na zasadnutí zastupiteľstva 27.06.2013

FAKTY:

Podľa záverečného účtu za rok 2011 zaplatilo mesto úroky z omeškania vo výške 28 658 € (časť „Bežné výdavky“ záverečného účtu).

 

REAKCIA  ZP PB:

             Združenie podnikateľov považuje prístup primátora  Janasa za alibistický a nezákonný. Nesprístupnením informácií o súdnych sporoch u dvoch najväčších mestských firiem občania nevedia, o koľko miliónov eur môže mesto prísť z titulu platenia pokút, penálov a trov konania pred súdom. Taktiež  verejnosť nemôže zistiť, či prebieha transparentné financovanie v  spoločnostiach s účasťou mesta Považská Bystrica.

POZRI:

PO 1  Infožiadosť 20.09.2013

PO 2  Rozhodnutie 14.10.2013

PO 3  Odvolanie ZP PB

PO 4  Rozhodnutie primátora mesta Považská Bystrica

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.10: PROKURÁTOR POTVRDIL PORUŠENIE ZÁKONA PRIMÁTOROM OHĽADNE FINANCOVANIA MDS a.s.

 

        Po rozhodnutí primátora mesta Janasa o nesprístupnení informácií   došlo zo strany nášho združenia k podaniu podnetu na protest prokurátora ohľadne nevydokumentovania  nákladových položiek v MDS a.s. a preplatenia straty v MDS a.s. z daní občanom mesta Považská Bystrica.

Prokurátor Okresnej prokuratúry potvrdil  porušenie zákona zo strany primátora  Janasa a vydal protest.

 

KROKY ZP PB:

       Zo strany nášho zduženia po rozhodnutí primátora na základe našej infožiadosti bol podaný  podnet na protest prokurátora a zároveň bolo nevyhnutné zo strany mesta spracovať  kompletnú analýzu tzv. Protokolu o kontrole  opodstatnenosti nákladových položiek v MDS a.s.

Odpoveď bola pre primátora typická.

ODPOVEĎ  JANASA: NESPRÍSTUPŇUJEME!!!

         Primátor Janas odmietol sprístupniť informácie o vynakladaní verejných zdrojov v spoločnosti MDS a.s. s tvrdením, že mesto Považská Bystrica predmetnými dokumentmi /daňovými dokladmi/ nedisponuje. Podľa názoru Janasa nemajú občania mesta nárok a šancu zistiť, z akého dôvodu každoročne odíde viac ako 1,3 mil.€ / 40 miliónov korún!!!/ z mestskej pokladnice do rúk súkromnému majoritnému akcionárovi MDS a.s.

REAKCIA ZP PB:

Už aj Okresná prokuratúra na základe protestu prokurátora ako ďalší orgán štátnej moci usvedčuje primátora Janasa z porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Dokedy budeme trpieť neznalosť primátora Janasa?

 

POZRI:

PO 1 Infožiadosť z 19.03.2012

PO 2 Rozhodnutie Mestského úradu Považská Bystrica z 25.06.2012

PO 3 Rozhodnutie Mesta PB z 20.07.2012

PO 4 Podnet na Protest prokurátora v Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici

PO 5 Protest prokurátora v Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici z 19.10.2012

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.11: URÁŽKY PRIMÁTOROV INÝCH MIEST ZO STRANY PRIMÁTORA JANASA– odhad škody 1.700,- EUR

 

Primátor Janas v mesiaci jún 2013 za peniaze daňových poplatníkov distribuoval niekoľkotisíc propagačných brožúr s názvom Mesto Považská Bystrica 2012.

Spomínal v nej, že mesto Bratislava a Trenčín roky nekosia verejnú zeleň.

Prečo Karol Janas zaťahuje do svojej predvolebnej kampane kolegov – primátora Bratislavy a Trenčína?

 ODHADOVANÁ ŠKODA:  1700 € za propagandu Karola Janasa plnú lží o druhých mestách.

KROKY ZP PB:

Naše občianske združenie konfrontovalo názory primátora s tvrdeniami hovorcov dotknutých miest – výsledkom je spochybnenie a dôkazy o lži primátora Janasa.

Výsledok: Primátor Janas nielenže klamal, ale aj sa strápnil pred celým Slovenskom.

ODPOVEDE JANASA:

Keď primátor Janas zistil, že vo svojich vysvetleniach prestrelil, snažil sa svoju chybu hodiť na hlavu členov ZP PB  a svojimi urážkami v článku Pred horúcou jeseňou ... opäť dokázal, ako odborne vie viesť diskusiu s opozičnými názormi. Namiesto ospravedlnenia pourážal členov podnikateľského stavu v meste Považská Bystrica.

REAKCIE ZP PB:

Odpovede hovorcov miest si môžete pozrieť v prílohách.

 

Pozri:

PO 1 Publikácia Mesto Považská Bystrica 2012

PO2  Odpovede hovorcov miest na výroky primátora Janasa

 

VÝVOJ VZŤAHU PRIMÁTORA JANASA K ZDRUŽENIU PODNIKATEĽOV POVAŽSKÁ BYSTRICA

Charakter primátora Janasa v praxi

            O primátorovi mesta Považská Bystrica Karolovi Janasovi by sa dalo popísať veľa. Za zmienku, ktorá vystihuje jeho charakterové črty a rozpor medzi slovami a činmi stojí najmä jeho „zábudlivá“ pamäť voči Združeniu podnikateľov Považská Bystrica.

  1. Začiatok spolupráce s Združením podnikateľov Považská Bystrica

          Ešte v roku 2009  Janas ako poslanec  mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici podpísal Memorandum o spolupráci s cieľom spolupodieľať sa na hodnotách Združenia podnikateľov Považská Bystrica v kontexte zvýšenia transparentnosti vynakladania verejných zdrojov v meste Považská Bystrica (pozri príloha č.1 –Memorandum  o spolupráci)

Z dokumentu je zrejmé, že vtedajší poslanec Janas    deklaroval záväzok  aktívne spolupracovať s našim združením na rozvoji mesta. Žiaľ, neskôr sa ukázalo, že jeho manipulatívny charakter sa neštíti  ani bezcharakterného   porušenia písomného záväzku.

Počas existencie spolupráce medzi našim združením a predsedami politických strán v PB došlo k 47 stretnutiam medzi členmi ZP PB a Janasom.

 

2. Spolupráca s Janasom v Rade pre hospodársky rozvoj mesta

            Po komunálnych voľbách v roku 2010 spolupráca medzi vedením mesta na čele s primátorom Janasom  a naším združením pokračovala vytvorením Rady pre hospodársky rozvoj mesta Považská Bystrica ako poradného orgánu primátora mesta.

Pri ustanovujúcej schôdzke rady boli odsúhlasené tri základné princípy, ktoré by mali obidve strany dodržiavať a ktorými by sa mali riadiť a to:

  a) nevykrádať mesto

  b) racionalizácia nákladov mesta

  c) predkladanie všetkých potrebných dokladov pre vykonávanie analýz a následné vypracovanie doporučení /pozri zápisnicu príloha č. 2/.Najma o prvom a druhom bode môžu občania pochybovať v súčasnom stave.

V nasledujúcich obdobiach roku 2011 /pozri zápisnicu príloha č. 3/ členovia Rady a vedenia mesta kooperovali pri problematike vydokumentovania nákladových položiek v  spoločnostiach mesta Považská Bystrica. Primátora Janasa upozorňovali na riziko trestnej činnosti pri vyplácaní  zálohy pre MDS v roku 2011, ktoré neskôr viedlo k podaniu trestného oznámenia pre vyplácanie nevydokumentovaných preddavkov v MDS a. s.

Na začiatku aktívnej spolupráce sa snažili viesť členovia ZP PB konštruktívny dialóg s primátorom Janasom (príloha č.4). Spolupráca medzi primátorom a našimi členmi sa skončila v roku 2011 na základe bezcharakterného správania primátora Janasa v Rade pre hospodársky rozvoj. ( príloha č. 5 - Ukončenie členstva v Rade pre hospodársky rozvoj)

 

3. Janas a jeho činy v praxi

          Primátor Janas počas existencie Rady ignoroval požiadavky členov združenia ohľadne transparentného vynakladania verejných zdrojov z daní občanov mesta  Považská Bystrica, odmietal konštruktívny prístup k diskusii a v neposlednom rade jeho pričinením členovia Rady pre hospodársky rozvoj ukončili členstvo v tomto orgáne (pozri príloha č.5 – Ukončenie členstva v Rade pre hospodársky rozvoj)

 V tomto liste členovia ZP PB pripomenuli primátorovi mesta jeho nekompetentné riadenie mesta, ignoráciu požiadaviek členov združenia  na transparentné vedenie mesta ako aj využívanie praktík z čias hlbokého  socializmu.

4. Klamstvá Janasa na adresu nášho združenia

 

        Pravdepodobne najlepším príkladom ako nekompetentne dokázal Janas viesť mesto je zápis zo zasadnutia ZP PB  a primátora Janasa z 07. 06. 2011 pri prerokovaní záverečného účtu za rok 2010. Keď členovia ZPPB mali výhrady k záverečnému účtu v oblasti vydokumentovania nákladových položiek v spoločnosti MDS a.s. primátor Janas interpretoval, že pri kontrole v MDS a.s. sa spoliehal na zamestnancov MsÚ a na zastupiteľstve 10.06.2011 povedal: „Aj som povedal, ja vítam že padlo prvé trestné konanie, nech to určia orgány činné v trestnom konaní,  ja sa s tým stotožňujem.“

Janas na začiatku svojho pôsobenia vítal začatie trestného oznámenia a  o pol roka neskôr (dňa 15.12.2011) dementoval a zahladil svoj výrok: „O žiadnom trestnom stíhaní ja nič neviem ...“

Primátor Janas v mnohých svojich vyjadreniach hovoril o Združení podnikateľov Považská Bystrica ako o anonymnom zoskupení, dokonca si nevedel spomenúť na členov združenia, s ktorými rokoval počas svojho pôsobenia v Rade pre hospodársky rozvoj.

Citáty Janasa na Združenie podnikateľov Považská Bystrica:

„Ja som hľadal to združenie, ja som ani web stránku nenašiel“.  Primátor Janas na odpoveď na Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici či pozná členov združenia, s ktorými sa viac ako štyri roky stretával ako poslanec MSZ a predseda SMER-SD.

     „Neviem, ktorí podnikatelia stoja za týmto občianskym združením a či vôbec nejakí.“ Výrok primátora Janasa v článku Pred horúcou jeseňou..., vydaného PB novinkami 11. 06. 2013. Janas pozabudol opäť dodať, že s členmi ZP PB niekoľko rokov rokoval.

 

Na záver sa môžeme spýtať, či je Karol Janas naozaj dôveryhodným predstaviteľom mesta, keď úmyselne klame a zavádza verejnosť.

 

POZRI:

PO 1: Memorandum o spolupráci

PO 2: Zápisnica z rokovania Rady pre hospodársky rozvoj z 07.02.2011

PO 3: Zápisnica z rokovania Rady pre hospodársky rozvoj z 11.05.2011

PO 4: Zápisnica z rokovania Rady pre hospodársky rozvoj z 13.06. 2011

PO5:  Ukončenie členstva v Rade pre hospodársky rozvoj

<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>

space